Skip to main content

Full text of "Svoboda-1958-115"

See other formats


VI?. ОГ РСЯІОІНСвіІЗ 
*Д8НН»ТОИ в. 
'Аг :" 9 
УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИК 

Ц К Я А І N ! А N О А НУ Редятйя І Адміністрація: 

■ЬуоЬо,-,»". 81-83 Опікі ^1 
[стіс у Сії у, N. |. 
Тол* НЕпосгаоп 4-023Т 
УНС: НЕпсмзжігі 6-8740 
Т*л. а Ню Порку: 
ВАгсІу 7-4129 РІК ЬХУ. = Ч. 115. ДЖЕРЗІ СИП І НЮ ПОРК, СЕРЕДА, 18-го ЧЕРВНЯ 1958 П'ЯТЬ ЦЕНТІВ — РІУЄ СЕМТ5 ІЕВ8ЕУ СІТУ агкі ИЕ\У УОКК, \УЕІ)МІ8І)ЛУ. ШіМК ІН. 
... і . — Ко. 1 15, УОІ. ЬХУ. СЕНАТ УХВАЛИВ 
ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО 

АЕРОНАВТИЧНУ 
/ АГЕНЦІЮ — Сенат 16-го 
на дєлквіі 
робітничим 
законопроектом , і швидко 
орнії няв законопроект ■ про 
створенім агенції повітряних 
просторів І про ралу, яка ма- 
ля б нею керувати. Давніше 
Палата Репрезентантів прий- 
няла законопроект в цШ 
справі, який в дечому різ- 
ниться від редакції Сенату, 
тому окрема 1 конференція, 
складена з сенаторів і кон- 
гресменів мусітнме узгідкн- 
тк ті розходження. Головною 
проблемою с те. скільки 
впливу мав бв мата на ту а- 
генцію департамент оборони. 
Голова окремої комісії для 
справ повітряної агенції де- 
мократичний сеннтор Лнндон 
В. Джаясок заявив, що. згід- 
но з сенатською верзісю. цю 
яґенцію для контролі повіт- 
ряних просторів контролюва- 
ли Є цивільні особи, хоч де- 
партамент оборон» не був би 
обмежений у використоьузян. 
ні повітряних просторів для 
військових цілей. Законопро- 
ект ухвалено без опозиції го- 
лосами обох партій. На по- 
чатку дискусій над цим м- 
конопроєктом були великі 
розходження в цін справі, бо 
всі були затривожені гонст- 
ськами успіхами в випущенні 
сателітів Землі. Тс- 
під час дискусії над 
законопроектам, в Се- міті було пр;іс)тніх менше як 
третина всіх сенаторів, бо 
ЗДА виявили свою вищість 
над СССР також і в дІїянці 
опанування повітряних та 
космічних просторів. Але у- 
ряд не с вдоволений вповні з 
ухваленого законопроекту, го- 
ловним чином тому, Що Се- 
нат ухвалив, щоб цією Кра- 
йовою Аеронавтнчною і Кос- 
мічною Агенцією керувала 
7- член на окрема рада, а Па- 
лата Репрезентантів ставить 
на чоло цієї агенції окремого 
директора, який мав ба мата 
до помочі 17- членну дорадчу 
агенцію. Президент Айзенгв- 
вер просив Конгрес про те, 
щоб агенцію очолював один 
директор. Згідно з сенатсь- 
кою редакцією законопроекту 
рада для керування Аеронав- 
тнчною Агенцією мала б 
складатися з таких осіб: дер-, 
жаяного секретаря і секрета- 
ря оборони, голови Комісії 
Атолової Енергії, директора 
цієї агенції і трьох представ- 
ників тих агенцій, які с за- 
цікавлені аеронавтикою і ко- 
смічними та повітряними про- 
сторами. Із цих трьох пред- 
ставників тількп один зможе 
б>тн від департаменту оборо- 
ни, і тому військ а вість мати- 
ме в цін раді тільки дра голо- 
си. Можливо, що спільній 
КОН Г р е с о в і й 
вдасться змінити цей 
проект в дусі, прихильнішім 
для військ овоста і уряду. ПРЕЗИДЕНТ ВИСЛОВЛЮЄ ДОВІР'Я 
АДАМСОВІ, ЯКИЙ МАЄ ЗІЗНАВАТИ 
В КОНГРЕСІ Вашингтон — 16-го червня 
головний дорадник президен- 
та Айзслгавсра Ш е р м а и 
Адамс кілька разів конферу- 
вав із Президентом, який, як 
заявив пресовий секретар Бі- 
лого Дону Джеймс С, Гагерті, 
І надалі мас повис довір'я до 
Адамса. Адамс, за згодою 
Президента, мас зізнааати 17- 
го червня в підкомісії Палата 
Репрезентантів, яка під прово- 
дом Конгресмена Орена Гяр- 
ріс а веде переслуханая в 
справі недоглядів в урядових Щоб н асе а чукотськії;! мільйо- 
нер Вернард Голдфайн пла- 
тна за нього готелеві рахунки 
в Бостоні, Ню Порку і в Пли- 
м>п. а також дістав від Ґолд- 
файна плащ, вартості* 700 до- 
ларів, та диван, Шо вартує 
2.400 долярів. Справа в тому, 
що конгресова підкомісія хоче 
ствердити, чн Адамс викорис- 
товував своє високе станови- 
ще на тс. щоб виробляти про- 
текцію Голдфайнові. бо Адамс 
заявляє, що він обмінювався 
дарунками з 'мільйонером, л- 
кні'і є його довголітнім прия- 
телем. 1,500 ОСІБ ПРОТЕСТУВАЛО В ДІТРОЙТІ 
В 25-РІЧЧЯ ГОЛОДУ В УКРАЇНІ Економісти передбачають раптовий зріст — Одна група 
і неурядових еконо- 
містів передбачає, що незаба- 
ром буде раптовий зріст еко- 
номіки, і таким способом за- 
кінчиться нагло економічна 
рецесія, яка від минулого ро- 
ку докучала Цій кряїні. Ше 
донедавна манже вгі еконо- 
місти вірили, шо економіка 
ЗЛА буде -поліпшуватися ду- 
жо повільним темпом, і число 
безробітних буде майже не- 
змеишеннм ще і ВЗНМІ ЦЬОГО 
року. Тепер поважне число 
економістів передбачає, що 
кранова продукція в останній 
чверті цього року вин ос йтиме 
4,13 більйони долярів. Ц е . буде 
думіс велике поліпшення еко- номіки, бо тепер крайова про- 
дукція в річному відношенні 
становить 420 більйонів доля- 
рів. Головний економічний до. 
радник президента Айзснга- 
вера д-р Гебріел Годж заявив 
нв радіовій програмі, що рсце- 
сіл скінчиться незабаром, а 
вже восени цього року „мати- 
мемо зріст в економіці краї- 
ни," Про кінець господарської 
знижки говорять і на зборах 
Товариства БанкнрІя июйорк- 
еі.ного стейту, які відбулися я 
Лсйк Плссід, Н. И. Фахівець 
і д-р Джан М, Чсймен заявив 
і на зборах представників 56-ох 
консумпцінних банків, в Гар- 
' рішані, Н.П.. що вже в тругій 
і половині цього року буде по- 
кращання скоиоміки.кряїки. Конгресова Комісія веде в Ню Йорку 
слідство в справі комуністичної інфільтрації Вашингтон. — Комісія Па- 
лити Репрезентантів для до- 
сліду протнамернканської ді- 
ялькостн на своїй виїздиш се- 
сії в середу І четвер, 13-го 
( 10-го червня в Ню Порку 
вестиме слідство в справі Ін- 
фільтрації комуністів до те- 
■втрїв. радія і телевізії. Під час 
того переслухаяня мають зі- 
зкаватн коло ЗО свідків, які 
працюють в театрах, радіо або і кингресмена 
телевізії. Головою цієї комісії іМнвлдера. с дсмократчний конгресмен із 
Пенси лає нії Фрексіс Е. Вол- 
тер. Він заявив, що хотів би 
ствердити, як ті. які згідно з 
заявами порвали з комуніз- 
мом, але ..все ж таки продов- 
жують і надалі віддавати по- 
па жи у часта своїх прибутків 
на служіння комуністичним 
діям в ЗДА". Виїзлна сесія 
буде відбуватися під проводом 
Морґана 11. Дітроіїт. — Кругло 1.500 
осіб взяло участь у великій 
протестацій ній маніфестації, 
що її влаштував тут минулої 
неділі. 15-го червня метропо- 
лІтельннЙ Відділ Українсько- 
го Конгресового Комітету- в 
25-річчя зорганізованої і пе- 
реведеної Москвою великої 
голодової облоги України. 
Маніфестацію започатковано 
відспівали нн американського 
національного ги мну, заі «то- 
нова його п-нею Ж. Воле. Від- 
крив зібрання голова Відділу 
УКК в Дітройті д-р Денне 
Квітаовськпй. У програмі, 
якою проводив адв. Степан Г. 
Луцький, були виступи: ві- 
домого в'язня у Воркуті Джа- 
на Нобля. заступника губер- 
натора стейту Філіпа А. Гар- 
та, голови мкьної Ради Ма- 
рії В. Бек і президента Еко- номічного Клюбу А. Крова. 
Промову англійською новою 
виголосив сенатор Чарлз 
Поттср. а українською мовою 
говорив про голод в Україні 
Петро Трепетя. Про реакцію 
зовнішнього світу на голодо- 
вий злочин Москви в Україні 
промовляв голова УИС' і 
президент УКК Дмитро Гали- 
чий. У мистецькій частим! 
програми хор „Трембіта" під 
мистецьким керівництвом К. 
Цепекдн виконав гри україн- 
ські пісні. На фортепіяні 
акомпаніювала п-иі Лідія 
Соя. Імпрезу закінчено відспі- 
ваинлм українського націо- 
нального гамну. Під час ма- 
ніфестації зібрано зі вступів і 
пожертв на цілі УККомітету 
2,000 долярів Між жоргвояав- 
іцнмн були всі шість місцевих 
Відділів Українського Народ- 
ного Союзу. ВОГОНЬ, ВІД ЯКОГО МОЖЕ ЗАПАЛИТИСЬ СВІТ 
і._ '. • '.V..' . .л 

Усі напіі прагнуть миру, але тим не менше а багатьох краї- 
пах спалахують вогні, від яких легко міг би . іі-ііі В Шикаґо відзначено 30-річчя 
„танкового амбасадорства" В. Авраменка Шикаґо. (Ст. К.) — Мину 
лої неділі. 16-го черядя. міс- 
цева Українська Громада 
вшанувала 30-річчя „танко- 
вого амбасадорства" Василя 
Авраменка масовою імпрезою 
в авдиторії школи Шсіпенп. 
виявляючи в той спосіб поша- 
ну та вдячність найбільшому 
популяризаторові у к р пінсь- 
кого народного танку в цій 
країні. В програму імпрези, 
крім численних прнаітїп під 
поодиноких організацій і осіб, 
входила промова д-ра Яросла- 
ва Саг-Яворського про зна- 
чення культурної 1 1 ропа гнид» 
для української визвольної 
справи та виступ 200 танцю- 
ристів, що їх 8. Авромеико ви. 
вчпа практично всіх українсь- 
ких народних танків у про лят, хоч уже ас наймолодший. тих. що йому вможливили 
приїзд до Америки, Між най- 
кращими виконавцями тайно 
вого мистецтва була відзна- 
чена Донна Шпікула. дочка 
головного радного УНС. Ім- 
през)- влаштував окремий Ко- 
мітет, що його очолювала п-иі 
Чавленко та в склад якого 
входи лп, між іншими, обидві 
місцеві головні контролери 
УНС інж. Стсшін Куроппсь та 
дир. Игтро Пуцило. Інж. Ст. 
Куршіась виголосив також 
піюмову про переможний ПО- 
ХІД Аврамепкопих там кіп в 
ЗДА і Канаді. Імпреза відбу- 
лася я пополудневих і -плинах. 
Гя ввечорі відбувся В ЧСІТЬ В. 
'Авраменка бенкет з участю довж шістьох Сам Юві*Л0(1 В АМЕРИЦІ • Презвдемт ЛЙясягявгр 

разом із дружиною та онуками 
відпочивав кінець минулого 
тижня нв своїй фари І в Ґсттие- 
«ургу. Па. В Неділю Президент 
був на БогоелужбІ. де пнетор 
янголосин проповідь про знні 
чеяня батька, черпвючк прикла- 
ди зі Старого Заповіту. В нспі- 
лю ввечері Президент Із пру- 
жиною веряунсл по етолиці. 

• 13-го червив віяомиВ демо- 
кратичний політик А ллей Е. 
Стїяенсои з сином Бораеном від- 
летів до Лондону, злпочаткову- 
ючн цим твою подорож по Енро- 
пі. зокрема одномісячну подо- 
ож по СССР. Другий, його сни. 
Джан Фслл. приєднається ло 
них в Лондоні наприкінці цього 
тижня 

ф Дев'ять учні в- негрів цент- 
ральної середньої школи в Литтл 
Гоку, Аркеисо. які Цілий рік вчи- 
лися разок Ь білими учнями 
прибули до Ню Порку, де їх 
вітали посадник міста Рпбсрт 
Рпгнср. генеральний секретер 
ОН Д ■ г Г я м и е р ш н л д 
т* високий урядовець негри- 
тянського походження п-Р 
Рялф Дж Вовч, який виголосив 
відповідну промову. • Із загорожі ч Кпіягі в Ню 
Ріпку, втекли Я коней, кистрапте- 
ннх фокрверком. іно його запа- 
лювали хлопці, вловити пт1і:п- 
чіп вдалося яж ли 10 миль віл 
тої • ІВ-рІчлнй Донплд Кітон 

1-і Лонгвю, Тепслг в листі до 
ІТ-річної Доріс Лини Впвлінг. 
написав, що вирішив згинути 
том\-. шо нони не хоче вийти за 
нього заміж Він ннтіПнив лі- 
так І полетів у смертну подо- 
рож. Після довших розшуків, 
переяелеіпіх з поміччю літаків, 
рішили, що пін згинув десь 1' 
горпх. На третій день після 

ЛННКНеїШЯ П0ЛІЦІКТ ПІІГІОП до 

дому Кітона. шов довідатися 
дешо про Його минуле і там зв- 
гтвп. саипгувия Пкнн» Б*в- 
лінг тяки не змінила свого рі- 
шення. 

• Шеф армійського відділу 
керонпних ракет, генерал мпПор 

ІДжвя В Мелвріс. зяявил, що 
тепер і цивільне нііґєлсиня му- 

|снть більше зиагн оро наукові 

І ннниходн. ніж це було ТОЛІ, ко- 
ли кіньми їздили зя місто на 

I нідпочниоі;. . Проща до монастиря оо. ФранцІснанів 
в Ню Канаані відбудеться 29-го червня 

Ню Канаан, Конкектнкат. їнською мовою виголосить 
— *В неділЬ 29-го червня ц. р. Всч. о. Посафат Ананевич. а 
видбудетьсА* проща до мона- англійською мовою Всч. о. 
стнря оо. Франціє камів візан- Альойзіюс Морин. — обидва 
тійсько-слов'янського обряду, з чину Франціеканін. Співатн- 
пі«й с пр вул, Понус в Ню ме хор церкви ев. апп. Петра 
Канаані, Коннекгнкат, Під і Павла з Аиеоііії. Коннекти- 
час цісї прощі будуть служи- кат. Після обідової перерви 
ти Служби Божі вже від 7-ої відбудеться в 3 год. по полуд, 
години вранці, а в 10,30 год. Молебень до Пречистої Діви, 
перед полуднем відбудеться який відслужить Всч. о. Тсо- 
орди нація на менші чини та дор Венск в аскеті чнелекно- 
піддияконіо, якої довершить , го духовентева в приеутиооті 
Владика Кнр Амвроз Сени- Прсосв. Владики Кир Амв|Ю- 
шин. В год. 11-ій перед полуд- : зія, а після проповідей Від- 
нем Кнр Амвроз відслужить Прнвитьел Су;і.'ш;яцііі т:і і'ЛІ- 
Архнсрейську Святі- ЛІ-, литься Апостольськото Пла- 
тургію в аснеті чнелекногз і гословенстпа і відпусту. 
д>-хоаеиства, П ро по відь укра- і 

„СОЮЗІВКА" ГОТОВА НА 
БЛАГОСЛОВЕННЯ ДИТЯЧОЇ ОСЕЛІ 
І ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ 

Кергонксон. Н. И. — Сою- Стемфорду 
зівка, оселя Українського На уяееь світ. 1і Африці, на КіпірІ, на Середньому і Далекому 
( ці .шпальні пункти наіібі.іьні видні, як про це свідчить 
і нокозалнй па цій фотогрш|>1і вовк цейлонської ар.чіії, що 
стоїть з ютовою до стрілу руїнннцічо перед будником, ЩО 
загорівся під час нерестрі.ікн з повгтаицпми в Коло^ібо. 
е голи ці Цейлону, де ироі-о.іоніено виїмковий етан. 

Оприлюднено тайні розмови у 
Москві про конференцію 
„на вершинах" 

М осик па. - Всупереч лрий- ;дус 12 тичок, запропонованії і 
н я тому в міжнародному світі Совотямн для денноіті порпл- 
занчаові Сопьтн, без порозу-і 1 ^' коифоренціГ „яв верши 
, нах , зате категорично віл 

«шил з західніми державами. | ккд(и , л||пяу мшогу 3іиіоп1 , 

оприлюднили в понеділок І6І то6 переюворювано про з'ї:- 
ц. м. текст ноти Хрущова з 11 днненмл Німеччини та обмір- 
червня ц. р., висланої през. Ікопаво ситуацію у с хідню 
АЙзсні'авсрові, англійському І оаїхніеіїських країнах. Хру 
прем'єрові Мекмілленоаі і і ота увіикмг ал „образу" про 
французькому щ>см'<:ровІ де (позицію Заходу щодо ҐИрпн 
Ґол-теві. У цій своїй ноті Хру- 
щов жадне „остаточної" від- 
повіді, чн названі держави 
хочуть конференції „на вер- 
Щйяах", Хрущов авкндне за- 
хіднім держпввм штучне за- 
тягування тісї конфеі>енції. У 
бозЬомредамшу зв'язку з 
ним, Вашингтон оприлюдни п 
тскгт аокумептіл, ІЦП їх Т|1Ч 
захід ні амйвсідорн у Москві 
Передали були совілі. 1 ь кому 
міністрові закордонних еирзв 
Громнкопі, почавши від 28-го 
т]>авня ц. р. , в ході персі-ово .ішіїїнено оскарженим 
в о 231 цивільних осіб, 
туваннн коло 3,000 .лрогрс- 
епстіо" і „приготування" до 
вмиветва 10,000 інших осіб. - тупання Совстям бс.іпекп на 
яипадои з'едниеиня Німеччи- 
ни; мопляв. „Совоти самі мо 
ж.уть оборонити себе і не по 
требують цілкої гарантії'* 
Зате з свого бону Хрущог 
.топу домагаються підпнеаи 
ил „пакту нсагресії" між Схо- 
дом і Заходом, Знхідні держи 
ви зяп|чіпинува,тп 5 точок П? 
ігііннн порядок кчнфсргиці: 
„На веркіннах". я спис; |юз- 
зб)ин:ння, з'плниення Ніисч- 
ЧяШп і європейську безпену, 
міжнародні рнміпп. ме'голн 
рів із ним над конференцією І для сщііпленнл Об'пднянпх 
„на всріипнвх", Хрущов у Ця цій та напруження у схід-' 
евому листі зіі червня прцга-Іній Де Голь плянує другу подорож до Альжиру І Іпрнж. - Фраіцу зькиа 
прем'єр Піарль де 1'оль пля- 
нук вдруге поїхати до Альжи- 
ру в перших днях липня ц. р. 
У зв'язку з цим заміром при- 
був до Альжиру генс[>альний 
сек|>стпр де І'олл для справ 
Альжиру, Рене Бруйлс. та не- 
гайно пе]іепів наряду з генер. 
Снлпном. Цей осанніїї приз- 
начив споїм заступником ге- 
нерали лстунгтва Едмуидп 
Жуго. який займається суто- 
віїїеькоипмн операціями п]>о- 
ти альжнрських повстанців, з 
ніякими адніністраційяо-полі- 
тпчипми справами, дармащо 
він є одним із ч.іенів Вееаль- 
жнрського Клмітет>' п>-0лічко- 
го і іізеіння. Французи в Аль- жнрі приготовляніті. велику 
військову о ф е н єн в у проти 
повігганцін сигнплі:іують 
закордонні к о р е е п ондентн. 
звс[тиочн між іншим уянгу 
на факт, що з вулиць аль- 
ичироьких ИІІ'Т ЗНИКЛИ ВІДО- 
МІ бсікпгн французьких пнра- 
іттнгтіп фрлшпш.і:] (н)шііи- 
ні чинники твердять, що ден- 
но гине У боях ПО|ІССЇЧНО по 
ІОП арябських іпі]ші.іпнів ті 
вдо партизани мають щораз то 
Пільші труднощі з постачан- 
ням збрОСН І людьми. Однак 
об'єктивні обсерватори пере- 
конані, що повстанці розпо- 
діл дж а ють все ще армією ко- 
ло 25.000 осіб і що дальших 
7.000 партизанів переходить МОСКВА ПОВІДОМИЛА 
ПРО ЕКЗЕКУЦІЮ НАДЯ^ 

ЗАХІДНІ КОЛА ПКРКДІЇАЧЛНШ. :*ліхктткігня 
ШЖІ1АРОДНОІ ГП1УЛІШ ТА ВЗАЄМНІ СССР 
З ИОЛІЛЦМН) І ЮГОСЛАВІЄЮ 

Москва. — У віпто|юк 17. разу до Румунії. Від того ча- 
ц, м. московського часу опри- С У загннув за ними глух. Ген. 
іюдиено в совстському ішдіо ***** Мслотср і Його шеф 
иовшомления ТАСС-а ар?.^^ Г^ЙІ 
гайний суд і виконання за- на запрошення со- 

:уду смерти проти чотиріюх ні^ького командувнинн до 
керіивиків мадярського пов-|його головної кватиря, щоб 
.-гання з я ювтня -листопада переговорювати про відкля- 
1056 року. Згинули комуно- 1 «ання з Мидядицнии совст- 
мадлрсьішй н|>ем'і;|і з тогоЧ-ьких вінсьн. Там шеф еоаст- 
часу, Шрс Ніщь, коминдант;сі.кої поліції ген. Сєров ареш- 
повстанської армії гснсдіїШ . т.уаав всіх їх і вивіз I від того 
Паль Мслстср I два видатні часу теж загинув за ними 
■курналістн. які тісно спів- 1 слух. Тепер припечатало те 
ірлкюаали з урядом Імрс ві|ю,'іометво супроти Імре На- 
Надя. Міклош Пмес і Посиф'дв і Па.ія Ма-іетеря їхнім у- 
Сілягі. П'ятьох інших засу-|бн8ствои. Де й коли донлад- 
іжено на в'язничні кари від но відбувся „суд" над ними. 
1-х дюків до досмедітиої в'яз- хто виконував ролі „суддів" 
піці. Найвищу кару з-поміж і т. п. подробиці — про все 
шх - досмедітиу в'язницю — »с нічого не сиазамо. Сказа- 
ііпав шеф будапештенської но лише. що тільки Імрч 
юліції в тому часі. Шаидор Надь, ген. Малетер і Посиф 
Іуоначі. Секретар комуно-ма- Сілкії нідмовнлпсь пдшавати 
щрської па|»тії (І'едіенч Донат спою „вину" - я всі Інші 1 
щ-тан 12 років в'язниці, се- 1 „признали" її. На „суді" було 
;[!спір колишнього т, зв. „па- ніби 29 „єпідків". Конкретно 
Фіоти ч н о го Фд ю кту " . її і д лег- ' 
іого комуністичній пндітІІ. - 
іпть Над а. Федіснч Я нош і ді- 
став 8 дюків важких робіт, 
терший пдхмидент Мадядішн- 
Ш пігля* останньої евіто- ! Совч.теький комукікат їй чис- 
ті війни і член уряду Надя, іяє рНні „з-шчиин" загудже- 
Ьлтан Тілді дістав (і рокіе,|ннх як змову разом із за- 
і журналіст Мінлош Васщ>- ' хідніня „імперіялстішн". ор- 
•слі — 5 років важких дюбіт. ганізуваиня змови вже за рік 
Що один оскаржений - леї»- 1 перед вибухом імгволюції. зві- 
каиикй міністер в уряді На- 1 льненііи з в'язниці кардинала 
дя — Гезн Льошоиці. помер І МІядеенті, одверте заклмку- 
і в'язниці природною смеі>- ванип на поміч західніх „1м- 
ю. 1м|>е Надь, стадній мадяді- 1 періялістів" \ листопада 105*1 
ькпй иомуніет, який С|іав ак- дюку І т. п. У тому повідом- 
півну учаї-ті. в Гюльїнгпиць- 1 пенні зпкид,уі-тмя одводїто Ю- 
іііі революції, у році ічн лвпії, іцо воиа активно по- 

тову втік з Мадярщнпп до мзгпла Імдіс Иидеві, в Ашо 
іСовстів. а від часу окупації змовництві та паліть після 
МаДяощігни- сопєтеькнми пій- 1 здапленнл повстання, давши 
/гьквмя " заЛиав рЬйІ ■ широкі ■ йому н.іігль"}- еяоМ вмбагаді 
-пцюяшна в тамошній кому- і та дозволивши йому яа пяль- 
ніетнчній ернрхії та держав- ішу активність під чвс пере- 
йому нпадіаті, був іціем'єром , бацання в будинку амбаеадн. 
«омуністнчкоі Мадярщини віл І Офіційне проголошення ТО- 
23-го жояпіп до 4 листопада го вбивства викликало в за- 
1956 дюку. Коли больіиспіЩь-;їл)ііх столицях пригмїтливе 
кі танки здавили мадярську лдіажения, В дипломатичних і 
[ісволюцію. він скрпнея з^олітичніїх колах Вашнигто- 
удггпм своїх <-іш>]юбігників|яу - за твердженням тамоіп- 
о юічилавеьної нмбасали я піх коментаторів — передба- 
'.уднпешті КОМУНІСТИ зипев. | чують, що ця полія..>трудннть 
ішли Йому и іншим тіпну сті-і' И-інканнл конференції „яа 
болу. пкщо вгині .шхочуть пе- 1 верніияах та- що вона звічіст- 
ІУЄІХИТ11 Дії 1ЄҐРЄ дії дому По- пить вілнси-нни втізк СССР І 
віривши ній ;іллві. Падь і йо- 1 Югоглпвією. як теж уенлат- 

, і> ?.,гіл).ііііп иііщіі.ік і єн о- 1 НІШ її ііі" )І(»іьіі|і, НЮ Ю< 

лаяі ькпі амблеадп. але апт:і. | маітнгг>.і-л ляяір>-ватн МІЖ 
ЦО їх апбралн. вивезли їх від- ' СССР і 1( >і ославієїч. 

Східна Німеччина перериває зв'язни між 
Польщею і Зах. Німеччиною 

Пслі и, Німецькі комуніе 
ти заповіли, що негайно з кін 
ісм міжніфодного ярмарку, 
пкий «і дб у ви (лі. ся в Познані у 
Польщі, себто від 22-го цього 
місяця. Суде не])ерваігий весь 
гдшнзнтний д»ух поміж Поль- 
щею і Захілньоіч Німеччиною 

ТН У ВІДВОРОТНОМУ ННП|)ПМКУ. 

і Вже в останнії му часі німець* 

І (і комуністи почали робити 
щодіаз більше тд>удноШІ для 
подорожніх, які втримували 
гакий єдиннії контакт з захід- 

; чім світом. Німецькі комуніс- 
ти пояснюють спою політику 
потреб г.мй „бс.іпекп" Нп- 
^ідіаяді . діють тут поп- снкноть закордонні обсерва- 
тодні - - анутрішньо-політнчкі 
підносний я Східній Німеччи- 
ні, як політика супроти ,. брат- 
ії ьої" еатедітноі Польщі. При- 
їжджі з Звхілвьої Німеччини. які відвідували своїх свояків 
і приятелів У Східній Німеч- 
чині, залишали після кожної 
такої візити прспогине для 
місцевих комуністичних ВІД- 
НОСИН враження : не приїзди- 
ли пі.іьні і заможні люди та 
привозили з собою полях Іиь 
шоіо.' кращого світу. Тому 
німецькі комуністи виріши ля 
притінити цей туристи чия; і 
і'УХ. УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА У СВІТІ іюдного Союзу в Кстекнлсь- 
ких горах, готова щ)н йняти, 
примістити та задовольнити 
кожну кількість гостей, спо- 
діваних у зв'язку з Благосло- 
венням новов-чв штопаної ди- 
тячої оселі та формальним 
викдшттям нового вакацій но- 
го сезону а кінцем цього тиж- 
ня. Благословення дитячої 
оселі, вперше влаштованої в 
цьому році на новопридбаній, 
прилеглій до Сою зівки посі- 
лості, відбудеться в неділю, У мигтецьній 
програмі з цього пджяоду ви- 
ступить танцювальна група 
дітей і молоді з Ню Порку 
під проводом п. Данила Сер- 
ни, опікуються нюйодікські 
Відділи УНСоюзу, Для гос- 
тон. що у зв'язку з цими вро- 
чнстостпміі приїдуть на Сою- 
зівку вже в п'ятницю чн а су- 
боту, буде влаштований п су- 
боту ввечері Вечір Культур- 
ної Рорвагн. з виступами ві- 
домих наших письменкиків- 
фейлетоністів Івана Керн ціп- 
кого і Миколи Понеділка та • п Уараіягміія Г|и-ьді-Кятм. 

Неоьяі --я Мимо.шя у Снит- 
Круклнні, II. Л Гру Л и віятіряпло- 
на 'останньої неділі, 15-го черв- 
нп ц р ЗііуікрКіПіиі Служби ГХІ- 
щщ п і» ■ „рі V, *">ій *♦,. р-р.рпп-у чрі 
волю Украінн Служив Бота- 
■ ЛУЖГру іл ВІН Л.ИЧ-НН пнтоіг.тнч. 
ну пропояіаь а українській тя 

ІНІГЛІЛІТірКІЙ МІ.1Щ.\ МОЛОДИЙ но- 

прінін яячешій гвяиіеннк о. Ліо- 
Снімпр Г}*зар- р*н« іоломоі-о діяча 
іінк Я[к>еліітія Г>-лнрв Пеііі.ііа 
була ііінювкеня вірними У Во- 
грір.и-жт п^ялн учяєть пласту- 
ни, р-умівні та орслі тавникн ін- 
ших орпінізацій з Бруклнну Л 
Ню Ищвву прнйулч нп злорп*.ц- 
КІ1 ннрпхя тієї неннн чні-леннз 
ЯСЛгГнЦІЯ піл відділу ОбВУА. 22-го червкя. після Служби інших. Поодинокі громим за- 
Божої, яку відправить всч, о. повіли на неділю зодіганізо- 
ноисіньйор Микола Бабак зі 1 вашій приїзд автобусами. Лв- тобус з Понке|Ч' виїде від мі- 
сцевого Унряїнського Клюбу 
о год. 7:30 рано, а в год. 8-ІЙ 
затримається в Гастінгу. шоб 
забрати тамошніх громадян. ічд приводом голови, д ри 1 пана 
Каааая 

• , Теї Дсй", геОто лГ>іркрі 
лобронілміих ппікертп піл гр«- 

ІИВДЯМ ня нулинях міста, відбув- , 
|р'я минулої суботи, Н-іті черпни, 
її, пУіицпх Г)іпІІІІчч*у н і:і>ріііті, 
.Фонду Л"плмпги Укріїниів Кя 
' наліі Ппжертви були призннчс- 
[ііі головно на допемогу укрміи- 
гькнм дітям, ию ятрптнлн евгііх 
(іпті.ніі! під чне Другої гаїтоноі 

ПІЙНІІ 

• ІГ чин І.ппо л п.і ярі я екМлМ 
І досі громпдянн укрнік'-ькпгч рп- 
ілу ня пепелннбчрчу КНМПИНІКР 

член я УНСоюзу. СУДЛІ ІВЛНН 

Г. ііт:и-;і щрі іиягіі" ті .-я і р а,-. 
' МРІТГраТНЧНУ кянлилятуру нн ге- 
'нятря ЗДА зі етейт>" Тиліяня 
1 5200 00 на ту ціль склали Від- 
1 ліги УНС чч ІЯЯ і з2Я я Вуклн- 
,іо ня гпільннх зПорпк 14-го 

червня, її Иб зібрано ня бенкеті. 

що йот влаштував з ннголн 
' ..Дня Тїятькя" б р у і: л н неький 
.Відділ Союзу Українок в дні 

13-го чевнп. • У ІІ І.ТЯЦІ1К Піггі. ОДНОМУ з 
мупіЧІР V Ф.ІІ.РЧії'НІІМ. Я ЗіІІНІЙН- 
М Грр.ІЛ ГЯМ'рі.р ЯЧОДУ НРІІррМІТІЮ 

лоя.'Ьр м.ід.мі ррргн р-гнгуп ВепО- 
тін, пл ВИСТЬ рТШ ітМЯШПІ Те- 
їст ітіср.їжснрр г;рр не ітя- 
гуя рррГіі.ун Мііісяь Ліпжсльо. 
->уліі:інгічг'р ■ ■ чґі. ч > \ , іі Пггпв V 
Римі, тп'їріїл ітнгуі Мів^се-і і 
■мшнх вкміїниях гкульптур Ко- 
мі, іа фіЧІНІІІЯ, мризняя що 

іВТЧр«-ТІіР. ЦІ' і і-іятуі нилежить 
\ІІ!0ЛЬ Лнджельр). ноетввняя Й 
у 1Й47 рірщ тнмчаї пно" ня піль- 
ір.и\ миц; біля ноярч-о вмчЛ> - 
Ю МУЗСЦР і тим II мнбіть* 
ПдїН:*иА\ г ЛК 

РІ МаЦІІІН ЛРРЧХГр. і.ррЛІІПІНІЙ 

-Р1ЖННТ Итлгріш-ьк'іі Клітгпар- 
иі. ста в іі^осл судом у ВчйрірП- 

ті її ".іімлінй Німі кін під за- 

1 ИД»М убітетяя В'ЯЗНІВ 
і:(рццеі|>»ііійнпго тябопу в Ву- 
ісгиаМЬДІ, п дюємл від 1ЙГ(М-го 
зо іІМз-иі П-імиеря мали вже 
гудити я 1 9.'» а р. яле толі вря- 
туіш.ні Й'іго лієядн-ьье свідоц- 
тв ВІК буя поняжно ранений 
нняі'ЛІдої: вибучу танка ннпрн- 
кінці лругаї снітової війни Він 
мас всього ІЗ роки. • Лтур Губітпігйн. в9-р1чняЯ 

!*•"!>! ІГИЛ ГроняЛЯНИН ЖН- 

літтького рлд)* із Лодзі, в Поля- 
чіі. один Із найгляветкЇЕПИК у 
< -піт! ніяіііі-тія, вперше за двял- 
цять років зяпітля минулого 
«нжня по Внршяпи Коли він 
яийшов нн еетрнлу, публіки (ТО- 
ПЧИ зробила йому овацію, п піс- 
ля закінчення концерт)* проспі- 
вала ня його честь „Сто лят нех 
жиі ням" Американський ко- 
рср іннідент пригад)^, що у В»р. 
шаві ще один тільки піяніет зв- 
знян такого прийняття — ігия. 
ци Иялеретькнй. внбряний по- 
тім зя нронелену яим я Амі-рпці 
нронмганлу ня корніть І1ол>шІ 
першим польським прелн- 

ЛСІІТОМ 

• ИІжкнролня ПІ1.1ІНІВ ГНУ кл- 
ин них Націй. ЯКН 1-КЛНЛЯЄТК-Я з 

6.400 нояків. ою аюронянль 
. Ізраїльсько * арабський кордон, 
коштували цій міжнародній 
І установі зя перших Н місапів 
р-вогґр іі.цуяаннв від лиетопа- 
лв ІМв ло кінця 1Р5Т року 
і 28,775. Бюджет міжнарод- 
ної поліції вя 1ЙЯ8 рік перелбв- 
час $20,200,000 ня іі утримання. СЛОБОДА, СЕРЕДА,' 1в-го ЧПРПНЯ 1958 Ч. 115 СВОБОДА ^ 8У0В0ВА 

змінений щилнїін,*. ч-Н^ вяваїяїл* * » 1 1 * 

РОШОШ І893 

іікгаіпіао пеичрзре/ рііМяІїгіІ іі.іік ехгері ХипЛзчя. Мопояу» 
А ОчІїОауї (їіаімгііау л МощІ.'іу іічіиіч іоінікіісі) 
!л На- ! кіапіізи КаїіонзІ Лч&оі-єіЕіон, 1нс. 
а І м .ч.і і іі (іі.і миті іїгчгї Сііу .і N | 

1 пімси а* Ьі'гіиііІ Сіам Май Макег зі ІІіе Нині ОІРсс ні И>су 
СИу, N. | . іш М:ігі.'І» ЗО, 191 1 инікт іИс АїЛ оі Манії Н. ІКЛІ 

Аи-ери.! и.г.йєніїин аі зресіаі гаїе оі ро:«аі!е ргоУЬІеіІ !•>! КгсІ 

113(1 ..І Асі сі Мі'іоіієГ З, 1917 аиіііигігеїі |и!у Зі, Ч'ІМ На рік Ї10О0 

На він року . 0.23 

На тру МІСЯИ З ТО Оие умі *НШ 

Ьіх піоіннч . ~- 5.2? 

ТІяес пнипл* -- IV, Зо кизсну зміну іицнн.и платиться 10 центів 

'Лл оіоЯишенкн редакція не відповідні: і не яі/мв илуктьея 
ііинеріатн нсаимовлені матеріали - Адрес»- "^ОгіОНА". Н. О, ІІ..І :ьш. |ЕІЙР і II V :і N ) МІЖ КЛПГТОЛЕМ І БІЛИМ домом . АМБАСАДОР „НАРОДУ ПОЕТІВ 
І ФІЛОСОФІВ" 

Старий, „залізний" канц-'рн перед вищим життям, і 61- 
ер Німеччини Аденауер був ла, ще буйна чуприна, І ла- більше чим 
лиці ЗДА і ОДИН ](.■. у сТО- 

ш в жди буй иолі- гідннй, и аа)іазон спокійний 
у. певності себе погляд ; все ПІЧНОЮ. ГЯЗСТНОЮ, Ч>| П[И1МО Це ТВОрИП. ЯСКравО 11Н НІЧИМ І}- 

„публічною" сенсацією. По ний тип особливої людини. 1 ВІЙНА В ЛИВАНІ 

Приіінлтз в минулу се|*ду резолюція Ради Безпеки Об*, 
єднаних Націй вислати до Дивану обсерваторів; які цо- 

ьннні „забезпечити, щоб не було нелегальної інфільтрації 
, осіб або постачання зброї її інших мвтерінліа через .нівнн- 

< ькнй кордон" • спершу алагідиидя була гостру кризу в 
Ливані. Ливан, ніш її зголосив був скнргу до Ради Безпеки 
проти посередньо і агресії збоку Об'єднаної Арабської Респу- 
■ Сліки Вшиту и Сирії, як і назвав* Арабсьна Ресвубліна, не 
Сули прощ тієї революції. У Лпвані, нуди через 21 го.шнн 
ні,- і:і схвалений постоноан прибуло перших П'ЯТЬ обсервато- 
рій ОН. настало ніби відтгруженнн. Один її уже через день 
образ знову змінився: „приватні армії" и боїнкії опозиції, 
сформовані Гі озброєні з допомогою сусідньої Снрії. підбу-. 

рківзні безперервними пристрасними передачами радіовнси- 
лень в Каїр» і Дамагну. перейшли до наступу, Бої перенес- 
лись в найближчу околицю столиці Ливану. Бейруту, і на 
її ції р вулиці: Маленька Н-тпсична армія, ода підлягав владі 
прозохідньогсі ПрСЗНДСНТа Кяміла І Маму на не вен лі опану- 
ьагн вгього, хоч і невеличкого, гористого тереиу країни, 
який дорівняй; половині стейту ІІю Лжгі<.чі. тим пнчг, іцп П 
Кіімандант, генерал Фуад Шегяб, нічь час тіїа диверсії ічіав 
двозначну (лі.ію У цін шідавичаіїно чаотнчній, ви Ті Пред- 
ставляюгь західні часописи ситуації, внриниюті, можливо- 
сті - дуже іюхму]й з погляду збереження миру вже не 
• тіліки на Середньому Схиді. але н у світовому мяиїтабі. До- 
казом ЦІЙ тривожної ситуації стан НсПе|н<дбачеішіі нгі'аііннії 
відлі-т і і-Ні-ра.іиіог» ееіЕрета]і)і'Д:іга Гам.иі-рпінлда До Лива- 
ну та прнспішене прйСутгн д.і Вшнишоду жітанои цержав- 

К.ііЧ, ггнргтаря Ло.1. 1.Т11 .і !іі<< Пронсвиїу. де ши брав учаг-п. 

ь уричнгічн-тнх Привстоисьного університет)'. 

Як уже була мова в зв'язку .і ПоиедмдШиї насиітлі-нннм 
Пр>дін у Ливані, небеансна тамошньої ситуації іюлигаї: в то- 
му, що звхіднін світ, особливо ЗДА н Англія, не ножугь до- 
пустити, щоб Ливан, переспівши бути самостійною держа- 
вша а и|(біті аахідніх впливів, .ііішіов до ролі сателіта Об'єд- 
наної Арабської Республіки, яки. дістаючи зброю і ширину 
економічну допомогу від Совстів. хоч і не формально, але 
фактично від них уаалежнилась. На це ула.іежіїсння вквзуі: 
ьи:е ті', що Об'єднана АрнСська Республіка підтріїмус сон<;Т- 
ську закордонну політику в цілому ]>аді конкретних справ: 
допущення комуністичного КіІТвМ до ЦО'СЛНШЙПІ Ницій, СКа* 
гування вмерннанськи^ заморських баз. роззброі.-лніг без 
міжнародної контролі. ска<:-ування знхідніх иіііськовіеіюлі- 
тнчннх б.іьокін МАТО, Ваі'ДяДського пакту і ("МАТО т;і ік. 
Радіо і Преса, строго контрольовані урядом н ІСаіро, дгнь-у- 
день виступають проти „імперій ліану" й „колоніалізму", 
утотожиюючи ці поняття вііиліочно з Заходом. ЗДА іі Ан- 
глія признають правду Іранові, що коли б у Ливані повалений 
Сум теперїшнїґі |л-жнм і на ного місце нр иД нюв ноннЛ уряд 
що проголосив Он формально ..невт)іальніс-п,". то на че|і:іі 
опинилися б Арабська федерація Ірину В Піщданії та К«й> 
Оіівді А раб і ї, а 0езпги:е)іеднім ції слідком того були б 
таки ПрИПН анг.чїнсьноі форГСЦІ Адену над Чернп- 
и. в сусідстві Ся єну .що дієтне зброю- від Москви. 
Тому зрозуміло, чому имернкингькц ІІІьцлз фль ота- шле- дов- 
ший час оеребувас 'ІІЇГ Турецьких водах. НзндвлІ за 150 
»ін,іь від оорегііі Ливану, чому скріплено її об'єднаннями мор- 
ської ніхотн н нирашушетів і чому Англія не тільки а ува- 
ги на Неспокій ні. і: киїїргькимн греки ми і турками иисліїла 
на Кнпр додаткових Н,2(МІ цояків, и тому числі 2,{ХМ) нирв- 
юутиетін. 

У цій ситуації Об'єднані Нації стаюп, перед новим іспи- 
том своєї здібностн занобіїпи пожежі, що легко може охо- 
пити світ У 11)18 році VII успішно осягнули віїїськинс пере- 
мир'я (хоч і не мир) на ізраїльсько -а рабським у фронті, У 
11)50 р. етво]іено „міжнародну по.ііціїо" 011 і вислано її на 
ізраїльсько-арабськни кордон, де вона перебуває Гі досі. Ми- 
нулого рану енергінни постово ЗДА, що підтримали короля 
Гуесеіїна. вирятувала Йорданію з подібної ситуації, як в ній 
нині знаходиться Ливан. Обсерватори ОН ке моють ані пра- 
ва, ані фізичної змоги сницнфікувптн сирінсько-лнванськнй 
Кордон. СССР будуть рішуче проти вислання туди міжнарод- 
ної поліції. Тільки надзвичайна сесія Генеральної Асамблеї 
ОН могла б прийняти такс рішення, або уповновлніитн ЗДА 
Перейняти на себе току ппліційну рол ні. Але й ня скликання 
такої сесії може бути запізно. Тоді ЗДА й Англія виступи- 
ли б самостійно. Коли ж Москво рішили б вислдтн на цю 
„нову Корею" своїх „добровільні в", то цс могло б стати за- 
в'язком нової великої війни. Оце й був би вибух тієї „ливан- 
ської бочки пороху", що належить до численних подібних 
бочок у нинішньому СВІТІ. для світу цей вксокни, Я у ДІЇ" 
іцааин пруський шляхтич, з 
вінсьщівшо поставою і суво- 
рими, трохи монгольськими 
чертамн лиця, спів символом 
і неначе уосібленням прийня- 
того загально тішу німця: 
X інецк плі кованого, п и л ь ного, 
витривалого, що допоміг по- 
бороти труднощі покорено/ 
країни, -труднощі політичні, 
економічні, соціяльні, зовніш- 
ні й внутрішні і довести до 
..Німецького Чуда". Аден а у- 
ер — сенсаційна особо, як 
сенсаційна ця історія Німеч- 
чини, яку вій допомагав тво- 
рити і в великій мірі сам тво- 
рив. Тому, для публіки і пре- 
си він осе був цікавим об'єк- 
том, незвичайною „історич- 
ною" появою, гідною уваги, 
свого рода атракцією. Дія 
політиків же, був він завжди 
представником якоїсь конкре- 
тної проблеми, напевно важ- 
ливої, такої, як і сама нова 
Німеччина в теперішній кон- 
стеляції політичних енл світу. 

Але осі, прибув до Америки 
інший представник нової Ні- 
меччини, куди менше голо- 
сний, менше популярний, мен- 
ше сенсаційний, дариаіцо нія ! вкн 'гиміі 
с таршин рангові за АДеНауе- 1 и д ш -, чяянл 
ра. і до речі — його „бос", бо 
П))е:інденг Німеччини. 

Теодор Рине прибув До цієї 
країни без великих фанфар, 
без газетного чи політичного 
роаголік-у, і своєю особою не 
викликав великої сенсації. Не 
вішлн ного багатотисячні ма- 
си, а й з тих, хто приглядав- 
ся ного в'їздові, чимало було 
випадкових туристів, що те- 
пер тисячами вештаються по 
вулицях столиці. А прецінь 
Гоне президент деряіавн, 
голосної тепер у світі держа- 
ви, і до того перший голова 
німецької держави, що взага- 
лі прибув у цю країну. Зда- 
ється, що так було передба- 
чено і -може навіть плянова- 
но. Вуло враження, що Гоііс, 
н к най вишнії представник 
с носії держави, хотів репре- 
зентувати інше обличчя сво- 
го народу, як репрезентував 
канцлер Аденауер. Здпсіьея. 
що хотів вік демонструвати 
не той модерний образ ні- 
мецького народу, що збуджує 
респект своєю дисциплінова- 
ною поставою, фізичкою си- 
лою, роботящістю 1 чимось в 
роді „мілітаристичного духа", 
навіть у цивільному житті, а 
рпдше той, що затемнився в 
тягу Історичних подій цього 
століття, колись славний об- 
раз „народу поетів і філосо- 
фі»" Здається, ніхто не міг 
краще репрезентувати цих 
двох облич німецького наро- 
ду і пропагувати їх назовні, 
як канцлер Аденауер і прези- 
дент Гойс. Гойс може сам не 
поет, хоч хто із робітників 
пера, а він таким все буя — 
не пробував ритм у вати і ри- 
мувати? Але він філософ, на- 
уковець, професор, типовий 
Інтелектуал давньої, солідяої 
ніколи. Ціло поява його гово- 
рить зя це: і вік — 7-1 роки 

- що інтелектуалові надає 
неначе питомої ваги життьо- 
вого досвіду і певного філо- 
ік|)ічного настав лення, і по- 
става тіло, легко похилена, 
неначе в підкресленні поко- треба сказати, що відвідини 
його в столиці були в етилі 
його типу людини. Очевидно, згідно з церемо- 
нія лом, прийнятим ДЛЯ гало- 
пи держави, вся звичаєва по- 
честь вітання була цілком 
збережена; до ясі ще долу- 
чилась додаткова почесть, 
яку президент Айзенгавер, по 
своєму звичаю, сто гус довіль- 
но: німецького гостя принес- 
ла на своїх крилах з Канади 
„Колумбіна Ш", приватний 
літан Айка, і сом Айк зустрі- 
чав його на летовиші. 

Коли в годині дванадцятій 
з половиною, в погідне по- 
луднє середи, 4-го червня 
1968 п[>езндент Німецької Фе- НОВА СЕСІЯ ПАРЛЯМЕНТУ Лондон. — Після перерви 
від Зелених Свят парлямент 
З 'єдиного Коїюлівства підно- 
вив свою працю 10 червня. 
Перший день сесії був свід- 
ком дебат між урядом і опо- 
зицією. Проблема, що відді- 
ляє дві великі партії в ЦІЙ 
державі — це справо не тіль- 
ки Великобританії; ця сама 
тема дебатусться у всіх інших 
країнах Західньої Європи, зо- 
крема, у Німеччині. Цю проб- 
лему можна назвати „втоню- 
вою". 

Німецький уряд у Бонні рі- 
шив прийняти американську 
пропозицію для постачання 
кпвоствореніїї армії Західньої 
Німеччини нтомової зброї. 
Проти цього с сильна опози- 
ція в Західній Німеччині, до 
я мої належать - соціял демо- 
кратія, протестантські церкви 
ти інші організації. 

Свій погляд (погляд брн- 
тіїіській Партії праці) І пог- 
ляд німецької опозиції супро- 
ти озброєння Західньої Ні- 
I меччннн атом о ваю зброєю вн- 
ларлянеиті Енюрнн І слота. в V 
дератнвної Республіки всту- ( Вевп 

и. бувший міні стер І, як 
пив на американську землю з Щі) ,, ^ ^ „ ИГІШС , нбо . 

літака, дводцжгь один гармат- р(| Д1) „ прлямеІІгу> то иаііб ут- нніІ стріл залунав йому назу- 
стріч. 1 думалося:" як дуже 
Інакше говорили ще недавно 
гарматн в зустрічі американ- 
ців з німцями . . . 

Тепер це був салют голові 
заприязиеноі держави: за 
ним слідували дефіляди ре- 
|іед почесною вартою, і — 
струнно" — амернконсь- 
а за ним — 
Дойчлянд і бер 
аллес" . . . Була чемносте вії 
виміна привітань і аплявс зі- 
браної нечисленно публіки 
(правда, після вітання Єлн- 
савети, кожна публіка вида- 
сться нечисленна). Від комі- 
сара Дистрнкту Колумбія ді- 
став през, Гойс золотий ключ 
місто; сказав, що старати- 
меться відчинити ним серця 
американського народу. 
■ В товаристві президента 
Гойса було 19 осіб, в тому 
його енн, д-р Кркст Гойс, мі- 
ністрі закордонних справ 
фон Брентано і брат славного 
творця сателіта „Експлоре- 
рз", шеф протоколу фон 
Бравк. 

Традиційною дорогою по- 
далася валка чорних автомо- 
білів до міста. Гойс зупинив- 
ся в гчістннному доні Амери- 
кансько го Уряду, т, зв. Блер 
Гаваі, налєкови Білого Дому. 

Після полудня през; Гойс 
відвідав Мавнт Всркон і гріб 
Вашингтона, а ввечері був 
гостем Президента і Першої 
Лейді на парадному обіді в 
Білому Домі. Таких парадних 
обідів було ще більше під час 
тридневного побут}' гостя в 
столиці: в четвер, о год, п'я- 
тій по полудні було прийнят- 
тя в німецького аябасадора в 
честь свого президента в го- 
телі С тат л ера, того ж, дня 
у вечорі, в прегарних звлях 
Панамериканської Унії прий- 
мали гостя державний секре- 
тар і місне Фоетер Доллес. о 
в п'ятницю увечорі президент 
Гойс приймав в домі свого 
амбасвдоря презпд . Айясн- 
глверп, прощаючи тик і сто- 
лицю. Ус| ці прийняття були 
дуже достойні вибраними го- 
стями і настіюем: але найці- 
кавіше було прийняття в го- 
телі Стпглеря. Тям між гос- 
тями був славний Вернер 
фок Брапн з дружиною. Він, 
американський громадянин, 
зустрічав тая рідного брата, 
німецького шефа протоколу, 
з яким не бачився одинад- иіп міністер закордонних 
справ Великобританії. 1 ц.чть років. На другий день 
[долучився до них третій ус- 
пішний брат, тепер директор 
в автомобільній корпорації 
Крайслера в Д і трой ті. Але 
може ще більше уваги при- 
тягнув на себе совстськнн 
амбасадор Меншіков, якні'і 
зрештою спізнився на 20 
хвилин, і вже дав нагоду до 
. . п о л іти ч и и х " спекуляцій. 

В четвер мав теж през. 
Гойс свій політичний виступ, 
коли пішмовляв до Конгресу 
на спільному зібранні обн- 
двох оплот. Але правдоподіб- 
но найбільше п риєм кости мав 
він - ио душі філософ і вче- 
ний — коли відвідував Кон- 
гресову бібліотеку і націо- 
нальну Галерію Мистецтва. 
Майже кожний достойний 
гість вважає своїм обов'язком 
побувати в цих святинях 
знання й мистецтва. Але від 
рівна ніхто не оглядав їх так 
іокладно й довго, як прези- 
дент ГізЛс. Особливо в Кон- 
гресовій бібліотеці почувався 
він ..вдома": там ке тільки 
влаштували йому особливу 
виставу старих книг, що, від 
Гуттенбергової біблії почина- 
ючи, походили в значній мі- 
рі з його країни, але теж по- 
казали йому збірку Його вла- 
сних кннжок - - понад сорок, 
а в тому і Його докторську 
дисертацію з 1905 року про 
економічне значення плекан- 
ня винограду. На спомин діс- 
гаа нрез, Гойс коробку із ви- 
браними каталоговими карт- 
ками його і ного покійної 
дружини "творів, які с в Кон- 
гресовій бібліотеці. 

Так минули три дні відві- 
дин у столиці, В субот}- вран- 
ці відлетів Гойс у подорож 
но Америці. В тому часі вже 
новий гість зійшов із літака 
на вашингтонське летовнще: 
бритіГіськнй прем'єр-міністер 
Мекміллен. Сімнадцятого чер- 
вня президент Гойс буде зно- 
ву близько столиці, у Віль- 
ямсбурзі "в Вірджінії. А того 
самого дня ще новий гість 
зійде з літака на столичному 
летовнщі : президент Філіп- 
пін. Гарсія. Але які різні сво- 
їм ЗМІСТОМ, виглядом. ПОЛІТИ- 
ЧНИМ значенням будуть ці 
відвідини від відвідин німець- 
кого гостя . . , зазначив, що він уважає оз- 
броєння армії Західньої Ні- 
меччини атом ов ник гармати- 
ми за ..йкт злочинної прово- 
кації". Він згадав у своїй 
промові про свої зустрічі з 
совстьскнмн провідниками і 
розмови з ннмн. Беван виніс 
Із тих розмов переконання, 
що совстські лідери найбіль- 
ше бояться військової енлк 
Німеччини, а тому атомову 
зброю в руках західньо-німе- 
цько; армії будуть уважати 
за акт, що веде до агресії 
проти еовстського бльоку. 

Як цс водиться нераз у полі- 
тичних дискусіях, опозиція а 
побіля менті дещо ,. перегнив- 
ла палицю", і Беван пробу- 
вав ДОВОДИТИ; ^мовляв, від 
1В55 року відповідальність за 
неуспіх переговорів щодо 
роззброєння не є по стороні 
еовстського уряду. На це бу- 
ла дона відповідь Беванові 
членами уряду. 

Поза цими контроверсіямя 
сл|д ствердити дуже оригі- 
нальну, небувалу в світовій 
історії ситуацію, що створи- 
лась між велнкодержавамн. 
НАТО мус їло поставити ар- 
мію з ЗО дивізій для оборо- 
ни Західньої Европн супроти 
можливої агресії зі Сходу. 
Цей плян не був здійснений і 
немає надії на Його здійснен- 
ня. Чому? Вина лежить на 
урядах і парламентах За- 
хідньої Европн. Одная, цього 
не можна приписувати нед- 
бальству чи „пораженським" 
настроям в країнах Західньої 
Европн, Причина лежить 
глибше: тут кожний розуміс, 
ЩО ЗО ЧИ' 50 дивізій не вси- 
лі оборонити За хідню Евро- 
пу пе()Єд наступом 300 диві- 
зій еовстського бльоку. В цих 
обставинах, армії еовстського 

бльоку МОГЛИ б Протягом 

кількох годин дійти до цен- 
трів Німеччини і в дальшому 
захопити Брюссель і Париж 
Однак прн всій своїй пере- 
вазі в наземних силах Мос- 
ква не відважується почати 
наступ. Причино дуже прос- 
та: в Кремлі добре знають, 
що, почавши війну, совстсь- 
кий бльок иаражустьсн но 
атомову відплату, яка неми- 
нуче привела б всю больше- 
внцьку Імперію до руїни. То- 
му опозиція в В. Британії та 
в Західній Німеччині уважає 
уділення новій німецькій ар- 
мії тактичної о тонової зброї 
за недоцільне. У Західній Ні- 
меччині бояться, що після 
цього Москва зробить усе від 
неї залежне, щоб не допусти- 
ти до об'єднання розірваної 
Німеччини. 

Беван висловив ше один 
аргумент проти збільшення 
[ військової сили Західньої Ні- 
I меччннн: можливість ство- 
рення військових груп (прнк- 
| ляд — Альжнр), готових 
знищити демократичний ре- 
жим у Західній Німеччині і 
спровокувати нову світову 
війну. 

У всіх цих дискусіях в пар- 
ламенті та в пресі с одна не- 
договореніт: кожний розу- 
міс, що незалежність країн 
Західньої Европн можлива 
доти, док я є велико держав а 
за онеаном, яка мас силу для 
відстрашування агресора, А- 
мернканські атомові й водне- 
ві бомби потрібні Західній 
Европі для 
миру. 

П. А. ЗАМІСТЬ ПРАВ І ДОПОМОГИ - 
БОРОТЬБА З НАЦІОНАЛІЗМОМ Широко відомо — не тіль- 
ки українцям у світі, але й 
саном)' українському, насе- 
ленню ■ Польщі, в яких тя- 
жких умовах - дискриміна- 
ції і постійного щоденного пе. 
реслідуваявя опинилися 
українці в Польщі, виселені 
Із своїх пралрадідннх земель і 
зведені до становища безправ- 
них наймитів — без землі, 
без господарств І взагалі без 
відповідної державної опіки й 
захисту. Загально відомими 
фактами с те, що забороню- 
вано їм не тільки говорити 
по-українськи чи читати ук- 
раїнські часописи і книжки, 
не тільки вчити по-україн 
ськн своїх дітей. • але я на 
віть молитися по-своєму чи 
хоч би слухати українських 
передач навіть зі... Львова 
чн з Києва. Прикладами не 
чуваного інколи днекриміна 
ціпкого ставлення польського 
населення І польських урядів 
до українців були сповнені 
донедавна сторінки видавано- 
го у Варшаві самою поли 
кою компартією тижневика 
„Наше Слово", як теж І сто- 
рінки більш незалежних у 
своєму вислові ї в критиці де- 
яких ліберальних польських ротьбн з українським, біло 
руським та іншими націоналі- 
змами. Проблемі сане цієї ж 
боротьби з українським наці- 
оналізмом, не з націоналіз- 
мом польським, був приму- 
шений присвятити „захопле- 
ну" статтю теж. і видоланий 
українською мовою і редаго- Коли минулого року — пі 
сля багатьох обіцянок поль- 
ського УРЯДУ і компартії, що. 
мовляв, „кривди, зроблені ук- 
раїнцям, будуть направлені" 
— почався внаслідок цих обі- 
цянок стихійний рух виселе- 
них із рідних земель україн- 
ців за „поворот на своє", зна- 
чить на залишені н опустілі і 
ніким не управлювані землі, 
то єдиною відповіддю поль- 
ських офіційних кіл було за- 
почагкуваннл чнеткн в цен- 
тралі й у відділах Ук|тінсь- 
кого Суспільно-Культурного 
Товариства, веденої під гас- 
лом боротьби із проявоми на- 
ціоналізму серед українців у 
Польщі. 

Таку ж тактику повторили 
.іольсьиий уряд й польська 
сом партія теж І цього року. 
У відповідь на обурення партії часопис „Наше Слово" 
п. н. „Піюти націоналізму". 

„Було б однак неправильно 
твердити пишеться в цій 
■тгатті („Наше Слово" ч. 20 з 
18 травня ц. р.) — як це час- 
тенько ножна почути, що мо- 
вляв, український націона- 
лізм викликаються тільки 
польським націоналізмом. Як 
колений націоналізм, так І ук- 
раїнськнй; має свої власні 
класові коріння". 

„Українські націоналістич- 
ні настрої є результатом І за- 
лишками довголітньої пропа- 
ганди українського буржуаз- 
ного і дрібнобуржуазного на- 
ціоналістичного табору, який 
устами і гпзефи-ш УНДО, ра- 
дикалів. Українського като- 
лицького союзу, УВО, ОУН І 
інших партії» сіяв ненависть 
передусім до польЛкнх робіт- 
ників і селян, які /були єди- 
ними союзниками українсь- 
ких трудящих в боротьбі з 

ПОЛЬСЬКИМИ панами в гана- 

ційнїн Польщі, ї хоч ці бур- 
жуазні сили діють тепер з* 
кордоном, однак Гх отруйна й 

яд все ще ДІЙ і НОСІЯМИ ЙОГО 

є часто поруч- бувших акти- 
вістів українського націоналі, 
стичного табору' також части- 
на малосвідомих селян і ін- 
телігенції" 

, ,У к ра їнськнГі націоналізм 
проявляється . р різних фор- 
мах. Націоналісти звеличу- 
ють діяльність У ПА. окрива- 
ючи пе|»ед масами українсь- 
кого населення той .загально- 
відомий факт." ніо УПА слу- 
жила виключно для боротьби 
з Радянською Україною, з 
українськими, рад янськимн 
паргнзансь к и,х н загонами, 
що УПА була збройним раме- відпов^ь »« овуи-нмд . нен української контрреволю- 
лротести багатьох л.еяч.в ук-- ц|і , ^™ Ато бо ^ лася в 
ршншв. як. не дістали ніякої! шм7 д 
рекомпенсати за відібрані їм ною Польщею, співпрацюючи господарства і яким, рішен- 
■ ням Сейму з дно 12 бе]>езня 
І ц. р. про схвалення закону 
| про продаж землі, відібрано 

взагалі будь-яку можливість 

Шїт, але В Й Р навіл Д-пувати ! поширюючи, рровокпцііші чу- 
П за свої ж таки гроші, - за- 1 тк " т хто . иовляв . вступить 
^ початковая» знову ж „бо- !??Л™ Т ~™ Г ° винез >" п * * М1 > 
Іротьбу 3 проявами няціоно- 3 польським 
піллям". 

„Українські . націоналістич- 
ні елементи вед}ть підривну 
роботу також проти УСКТ, Читайте українські 
■ газет м, І 

де просвіти, а просвіта 
— не с н я в І Ір'ВГРИ Онвцьккй ШЛЯХОМ НА РОТТЕРДАМ ♦ {До ІШ-дІття траіічііиі смертм сі. н. полк. (18) 

І1**іьнуд у Парижі 

! 

Про те. що робив Иельмуд у Парижі, знаємо дуже мало, 
бо жив він там осторонь від українців. Сталося це тому, що 
ніхто з провідних людей ОУН не мав охоти ним займатися 
І Це перед тим. нк Вельмуд мав приїхати до Парижу, полк. 
С. Коновялець звернувся був до інж. В Мартинци з прось- 
бою ним ■заопікуватися. Але Марпмкць рішуче відмоанве-н. 
виправдуй)-. неї. тим. Що (іін жни в одному домі з полк. М. 
Сцібоірськнм в НііжаК'СЮр-Мари, а цього останнього, лісі я 
епізоду з Іваном Івановичем, який ш> якомусь часі після 
своїх відвідин прислав поштою Сніборському два томи пли- 
ну першої й другої п'ятирічки, було тримано я цілковитій 
Непоінформованості Щодо всіх справ, які торкилнси зносин 
Іа В. Україною. Сціборськнй довший час цим кернувався 
і протестував, рвався до Фінляндії, але. зрештою, мусів при- 
мирити с-я з тимчігганом речей; йому було доручено розроб- 
ляти ідеологію та різні піішння політичного порядку, що 
Не моли відношення до Східніх Земель, 

Тому полк. С. Коновале ць написав до Ол. Пойкова : 
„Мтіте зайнятися цією справою Хлопець хоче погли- 
нути па Париж, і коли ми від людей вимагаємо такої важ- 
ної праці, то не можемо їм відмовити приємного моменту. 
Але на Боннові лежали всім тягарем „Українське Сло- 
внключно передплатою. Коли б Бойків занехай свою працю над адмініструванням „УС", ноно дуже 
легко могло б екранувати, І Організація втратила б свій ор- 
ган. Сеннк-Гркбівськнїі, який від довшого часу дбав про 
фінанси Організації, погодився з аргументацією Бойкова 1 
почаи відраджувати Вельнудові поїадку до Парижу, нле той 
настоював. Тоді Грибівськнії зплвнв йому, що, коли їхати, 
то мусить рахувати тільки на себе, бо в Парижі нема людей, 
які могли б відірватися від своєї праці і ним заопікуватися. 
Але така заяво не могла вплинути на Вельмуда. Тому Бой- 
кову прпйшлоеи все таки зустріта його і знайти Йому кім- 
нату в готелі „Періїер". недалеко підземки тої ж назви. 

Об] ліно було цю дільницю тому, що „тут найменше мо- 
жнв було зустрічати українців. Це не тільнн для того, щоб 
його Ізолювати, - як писав пізніше О, Бойків, — але й щоб 
не бачили українці мене в його товаристві". 

Бойкова вразило І здивувало, що новоприбулий запвив, 
ти він „ке втомлений їздою і хотів би насамперед побачити 
пам'ятник розстріляних членів Паризької Комуни ( 1Я70- 
І.чТІ рр.), який знаходиться на цвинтарі „Пер Ляшез"". 

Друге побачення Бойкоьа з Вельмуд ом відбулося тиж- 
день пізніше: 

„Зовнішньо, що звернуло мою увагу — це були відтис- 
іл: червоної фарби на його сорочці. Приглядаючись ближче, 
я побачив відтиски жіночих нафарбованих уст. , ." 

Коли Бойків запитав його, що зробило на нього най- 
більше враження в Парижі, то він відповів, що „паризький 
автомобільний рух Умілісггь. з якою шофеон їздять, вражає. 
У нас :шочно менше авт. а проте зударн дуже часто відбува- 
ються". Друге, що ного вразило. — сказав він, — „це ба- 
гатство, яке видно в Парижі. В першу чергу ота велика 
кількість крамниць ід золотими речпмн Це золото в різних 
формах не тільки є. і ного повно, але й видно, що Лага лю- 
ди купують". Історичні пам'ятники, як казав він : не зроби- 
ли на нього великого враження. ,,Єдя: 
тя БасшліІ йому сподобався". Після цього розмова перейшла на Україну. Він почав 
говорити мені значні й дрібненькі речі іі|ю українізацію, — 
мовляв, з яким завзяттям українці її переводили. „Я завва- 
жив йому, що те вже належить минулому, бо все було зме- 
тене, починаючи з 1929 р., після смерти Скрипника, Цього 
.він ухопився і почав мені говорити нібито похвально про 
"Скрипника . . ." 

Ось що він оповідав про Скрипника: 

„Скрипник оженився ніби з дуже молодою українкою , . , 
Коли в 1928 р., чн в 1Й29, була здача хліба, і ееляни захо- 
вували хліб, то Скрипник сам лазив по клунях і витягав 
селянський хліб. Очевидно річ, це викликало вороже на- 
ставлений до Скрипника не тільки селянства, але й україн- 
ської інтелігенції, головно студентської молоді, яка цієї во- 
рожости не скривила. Скрипник був дуже амбітною люди- 
ною і любив всякі почесті. Щоб мати якнайбільше почестей, 
він вірно пислуговунався Москві. Після „октябрської годов- 
щннн" іце його означення, хоч на це є українські слова, 
але він чомусь послуговувався московськими), на якій Скри- 
пник виголошував промову, вік, після промови, щоб дока- 
зати свою молодість і енергію, перескочив через естраду, 
щоб прямо і якнайшвидше дійти до своєї жінки . . . Само- 
губством Скрипника мн всі були засночені, і ніхто з нас 
не вміє цього пояснити. Припускають, що виною тому 
жінка . . ." 

Зайшла мова про Поранка, про діяльність якого за сту- 
дентських часів у Галичині Ол, Бойків добре знов, але Вель- 
муд нічого не міг про нього сказати, — тільки слухав ува- 
жно, що йому про нього говорив співрозмовець. 

Бойків запитав; 

— Чн ті величезні жертви, що їх приніс український 
нарід у боротьбі з Московщиною, дали йому щось позн- що не в Сибір" 

.Проявом ..^«іоналізму є 
вишукування всього 
комуністична партія, яка є тог °. ЩО ділить, а не лучкть. лізму" серед українського нп- 
в Польщі. Польська вирішальним чинником у всіх 
справах політичного І гос- 
подарського життя, замість 
скликувати якусь народу для 
обміркування катпстрофаль 
ної ситуації українських висе дао на]юдн. намагання відме- 
жуватися відмцольських орга- 
нізацій, не допускати суоідін- 
поляків до співпраці з укра- 
їнським населенням. Тільки 
так можна оцінити виступ од- ленців і започаткував ня та- ного діяча УСКТ в Ольштин- 
кої чк іншої допомоги для [шин і, яки й протестував пррзтн 
них. скликала в днях 6 до того, щоб український гурток 
10 травня ц. р. конференцію І заспівав польську пісню", 
для обговорення проблем „на- Закінчують всі ці міркуваи- 
Ціонального питання" вПоль-'ня про „страшку загрозу" на- 
ші. У програму цієї конфе- [ ціонолізму комуністичні реда- ренції, що ЇЇ скликано з іні 
тятиви наніональностевої ко. 
місії ЦК ПОРП й осередку 
при центральній партійній 
школі, входили, крім загаль- 
ної доповіді про національне 
питання, теж „співдоповіді" 
про українську .білоруську, 
жидівську і німецьку меншо- 
сті. В конференції взяли 
участь секретарі воєвідськкх І 
деяких повітових комітетів 
ПОРП. голови або секретарі 
комісій для справ національ- 
них меншостей, та інші пра- 
цівники компартії, „робота 
яких зв'язана з проведенням 
політики партії в національ- 
ному питанні на місцях". 
Конференція о б г оворюваля 
буцімто справу „боротьби з 
проявами польського шовіні- 
зму і націоналізму" і пробле- 
му реалізації партійної наці- 
ональностевої політики на ба- 
зі „маркснстсько-леніиської 
теорії", але в результаті цьо- 
го обговорення вона зійшла 
насправді но конечність бо- кторн „Нашого Слова" пог- 
ромницьким закликом до вя- 
явлювання „українських наці- 
оналістів" серед українського 
населення в .Польщі, мовляв, 
„піюгреснаним' українцям не 
вільно спускати з очей явних 
і прихованих українських на- 
ціоналістів, які шкодять на- 
дружнього СПІВ- 
з польськими трудя- Так виглядає 
„національного питання" для 
української меншини в Поль- 
щі, 

■: о. р. 
індустріалізацію України 
Ук- ВступпПт» я 

го Народне.™ Союау, бо вій , 
Вам дящгяі те вигідні різці ро- 
ди .швеангчгчіня жаття І рівно, 
часио с укрвшськи! 
сіцтни п Америці, Українськая 
Народний <'ок>;і іішшжаюп І 
ішернканці не тільки завдю» 
70 тисячами члгнтиі | 20-тя 
яІ.іьАлнлвог» иііЯка, яле 1 -і. 
йпг" гідну. І 

раїні дуже багато. Перш усього вона створила великі ре- 
зерви землі, якими і тепер і в майбутньому дислокуватиме 
Україна. Далі вона продовжила українську' терн то п'ію бо 
українці почали заселювати Казахстан, який вже янні мо- 
жна вважати переважно українським. Майбутнє мусить до- 
вести, щоб той Казахстан став цілком українським. Тим са- 
мим українська територія щонайменше' подвоїться". 

Бойків повернун [юзмову на зовнішню большевнцьку 
пропаганду, вказуючи, що. хоч большевикн називають за- 
хідній світ гнилим, все ж такн намагаються доказати цьо- 
му західньому світові свою працю. Для французького снігу 
вони видають тижневик французькою мовою." який назива- 
ється „Журналь де Моску". Він дуже добре редагований, 
технічно дбайливо видаваний і добре її добірно ілюстрований! 

„— О. так. я знаю цей журнал, мені доводилося бачи- 
ти ного в Москві! . ." , 

„Це мене вразило, - писав О. Бойків, — що українсь- 
*■ Мо'кТ Ц "" СР М ° В аЖ "" У СвЧНТИ ташай ж УР иал . та 
Аме- 
риканського До воно гоного 
Комітету, які -відбулись в су- 
боту, 7 червня 1858 року з 
участю всіх членів Екає ку ти- 
пи, обговорили ' і порішили 
такі справи в обсягу теперіш- 
ньої діяльності! ЗУАДКомі 
тету: 

1) , Переселення. — Нові 
іміграиійкі полегті дають 
змогу поладиагн деякі заткж 
ні іміграцій ні справи. Щ по 

дозволять ЗУАДК зп- 
гн деякі справи, що ве- 
лися в рамах закону РРА 
1ЙЛ.Ч. І так в перших місяцях 
біжу чого року переселено; З 
Німеччини -- 5 родин (16 
осій) ; з Франції — 16 родин 
І 'М осіб) ; з Бельгії - 0 родин 
Ш осіб). - Разом - ЗО ро- 
дин і Й2 особи ). 

Екзекутива ще. раз прига- 
дуй, що під цю пору с можли- 
вість полагодити переселенні 
справи, І тому апліквнтк 
повинні порозумітися В ці А 
справі з американськими кон- 
сул ями. Правда, під цю. пору 
і. хвкл еннії застій у ЗДА і в 
деякій мірі збільшене безро- 
біття і тому і цю проблему бе- 
руть до уваги шиї і канти на 
переселення. Важлива проб- 
лема переселеная теж оплата 
коштів і аллікант мусить і 
про це подбати. Щуплі фонди 
НУ А Д Комітету не дозволяють 
на асигнування допомога в 
цш цілі, а теж не у всіх ви- 
падках можна дістати позич- 
ку від Міждержавного Коміте- 
ту для переселенки з Европн. 
Тому всі ці проблеми повинні 
аллікантн по ладнати із сво- 
їми спонзорамн в порозумінні 
з Європейським Проста в ви ц- 
твом ЗУАДКонітету. 

2) . Допомог». Від січня 
Оіжучого року до кінця трав- 
ня вислав ЗУАДК на допомо- 
гову акцію в Евролі суму ПРАЦЯ ЗУАДН0М1ТЕТУ 1^.860.26 дол. Це сума, що 
була передана у формі допо- 
моги потребуючим українцям 
в Німеччині, Австрії, Польщі,' 
Югославії. ■ Франції і інших 
країнах. Це велика сума, коли 
зважити, що па той час нпли 
нуло до ЗУАДКомітету зі збі 
рок Коляди і Писанки 
8.636.00 дол. Е к з е к у т и в а 
ствердила, що українські 
установи. інституції, як І ок 
ремі громади, які дістають по- 
стійну допомогу від ЗУАДКо 
мітету, не говорять про це у 
своїх звідомленнях. А зал О' 
дання про цю допомогу дало б 
змогу ЗУАДКомІтетові збіль- 
шити фонди на допомогу. То- 
му теж Екзекутива зве [пнеть- 
ся до всіх установ І організа- 
цій, які користяють із допомо- 
ги ЗУАДКоМітету, щоб' про 
це подавали публічно і разом 
закликали нашу громаду до 
більшої же ртесн кости ня до- 
бі юдій ні цілі ЗУАДКомітету. 

Зі. Допомога в Цальпіі І 
Югославії. — Окрему позицію 
в праці ЗУАДКомітету стано- 
вить акція допомоги україн- 
цям в Польщі і Югославії. 
Цін акції ЗУАДК присвячує 
особливу увагу й Екзекутива 
порішила продовжувати цю 
допомогову акцію за посеред- 
ництвом кооперативи КАРЕ 
спеціальними харчовими її 
одежовимн пакетами. 

Постановлено теж продов- 
жувати старання для органі- 
зації ширшої допомоги укра- 
їнцям у цих двох країнах. Від 
початку біжучого року до 
кіпця травня вислано через 
кооперативу КАРЕ допомогу 
у Польщу і Югославію ня су- 
му 4.386.50 дол. Для скоордн- 
нування допомоги, головно у 
Польщі, порішено скликати 
нараді 1 всіх допомогових ор- 
ганізацій. 

4). Допомога дітям. 
— Управа ЗУАДК дістає бв- З І ОРГАНІЗАЦІЙ АНДРІЙ БАЧИВСЬ КЛП 
із наймолодших Інженерів Клівленд, Огайо Увага! НЛІВЛЕНД та 0Н0ЛИЦІ! Увага! 

З ініціативи 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОРОНИ ЧОТИРЬОХ СВОШД 
УКРАЇНИ, Відділу в КЛІВЛКНДІ — 

Українці стейту Огайо 

НАЦІОНАЛЬНО -ПРОТЕСТАЦІЙНУ 

МАНІФЕСТАЦІЮ 

В 2Л-ту РІЧНИЦЮ 

ГОЛОДО?Ої ОБЛОГИ УКРАЇНИ. 

II* Маніфестації То ге ечвіілена реаилчщія -пі пересланії 
В урядовим чин ви пан. 

Учасників Маніфестації вітатиме особистії 

- Голова ЦК АБИ 

п. Ярослав Стецьно 

ПІСЛЯ У РОЧ 11СТОСТ К Я МИСТЕЦЬКА ПРОГРАМА. 
Маніфестація відбудеться 

в неділю, 22-го червня 1958 р. 

* на плоїш 

УКРЛШГЬКО! КАТОЛИЦЬКО! ЦКІ'КВИ 
св. ПСТРА й ПАВЛА 
щіп пул. РІемшт УвІІеу он НоеПг На", пн Пермі. П-во Вцснлія Великого Від 
діл 31>4 н» своїх місячних збо- 
рах 11-го травня ц. р. вробило гато писем в справі допомоги 
дітям. Це з одної сторони 
прохання про допомогу влаш- 
тувати дітям вакації і відпо- 
чинок, з другої сторони с ба- 
гато випадків, які вимагають 
негайної більшої, чи меншої 
допомоги. В останньому тижні 
виникла потреба прннтн з не- 
нці ною допомогою четверон 
лі тям. які залишилися бел 
батьків. Таких випадків біль- 
ше в різних громадах і скуп- 
ченнях. Тому Екзекутива по- 
становила створити спеція ль- 
ннй фонд допомоги унраінсь- 
ДІтям І просить складати цей фонд .на ПОЧАТОК МАИІФКСТЛ11П о год. _3-«И по пі д. 

У випвдку непогоди п залі на ЩЯ самій площі. 
* 

ПОМИНАЛЬНІ БОГОСЛУЖЕННЯ 
виправляться в Церквих перед полуднем; 
• 

УКРАЇНЦІ: .Вшановуючи Й мільйонів жертв московської 
війни проти Українського нироду. одностайно лпл|Нітес- 
туймо проти ок^паШІ України Оольїиеанцькот Москвою, 
■іншою участи* я Йогпелужекних тп II Нпціоііплміо-Прп- 

*ест*циии) маніфестації. ..„„.ч.™. 

ДІЛОШІП комітет 
Український Музичний Інститут 

в ІШ) ПОРКУ РІЧНІ 

пописи П'ЯТНИЦЯ. 20-і о ЧКРВНЯ 10Г>« — год. 7тЗО веч. 
ЛІТГ.ГЛТУРНО-дШСТКІП.КОГО КЛЮВУ 
149 2по А «сне, N6* Уогк, N. У. 
УЧНІ 
нижчих, середніх 

'. ТІ вищих років. НЕДІЛЯ, 22 -П> ЧКРВНЯ 195Я — гол. Я:П0 по пол. 
зола НАРОДНОГО ДОМУ 
142 2іШ Аїспііє, N6* Уогк, N. V. 

УЧНІ 

підготовчого, І, II і НІ нижчого років 
І струнний ансамбль початківців. 

ш 

НК1ІЛЯ. 22-го ЧКРВНЯ 195К — год. 7:00 всі. 
шмя НА1-ОДНОГО домл 
142 'іпй А*епие, N6* Уогк, N. V. 

Ч"" УЧНІ 

нижчих, середніх і вищих років 
і струнний ансамбль. 

Виступають учні КДЯС : 

М ВАПЛОВОІ — А. БУНИНСЬКОТ - Г. МИРОШ- 
НИЧЕНКО - І. НЕДІЛЬСЬКОГО - М. ПОЛ ГОР- 
СЬКОГО - Р САВИЦЬКОГО - І. сонквиць- 
КОГО - М. ФОМЕНКА - В- ЦІСИКЛ 
С. ЧАПВЛЬСЬКОТ - і к. ЧІЧКИ. 
• 

ВСТУП ЗА ПРОГРАМКАМИ. Марії Чорній, які обходили' 
50-ліття свого Под/р у ж ого? Радістю 1 вдоволенням спов- 
пнеться серце, кола бачимо, 
несподіванку для чіенін Ст і"» 0 РЯД» української спільно- 
ти збільиіаються нарибкои 
нової інтелігенції, яка вже на 
Ж нття американському грунті здобу- 

Пря вході на залю предсід- ла вящ >' ""^ ^ключаю- 
кнк Гр. Кукіз привітав Ювн- ч " сь в новс ™ и самим 

латів теплими словами, мо-»"* 4 ^ ВДЯНу І прив'язан- 
ий ґратуляші. а діти молоді"* ло СВОСІ н ° в ° 1 Батьківщи- 
членн в українських народ- вк ' нка дала Ч гмог ^ ц1 - 011 ° 
них строях, парами підйшля до " онати - . 
до Ювнлятїв. вклонявшись, в . ° д п ^ м т 13 г та „ ких Ю ^ |ГІЕ І 
пал. Гануся Вреядун Лие-^^ ^ ^ 4 г" 
плямувала добре підготовле- „ " ха " ла 1 ильпі, якни 4-го 
ну дєкляміщію до 5а-літнього? врвня ц * Р одержав на Ню- 
Ювілею. гГяложнла Привіт ^І'^^о-У ^шерентет. сту-' 
від С-ва і подала пані Чорній Г'" ь бакалавра електрично, 
~ -■ _ іиженсри. На|юджениіі В китицю іівітів. а малий Олесь 
Ка|«невич п-ві Ст. Чорніио- '„ 
в і дарунок від Б-вп. лкнії 
справді с заслужений у своїм 
Відділі. Обос панство Чорнії с 
заслужені і- нашіїї громаді, не 
було кі одної імпреаи. щоби їх 
там не бачити. Обоє е актив- 
ними, як парохіяльнями так 
1 яаіюаннмн спів робітникам в. 

Ст. Чорній приїхав з 99 Від- 
ділу (Вілкіс Беррі, Па.) відві- 
дати своїх краяиів а 1913 р. і 
з його ініцілтивя постав сей 
304 Відділ з 26 членами, а що 
було каіїбільше Василів, тому 
названо В-во Василія Вели- 
кого, що няні яачиеляс 559 
членів. 

Навіть мейор міста, довідав- 
шись про їх Золотий Ювілей, 
прислав сної гратулиції, як 
рівнож радний Ь. БілінськІ і 
другі. Шкільна Рада прясла* 
лп танож грат^'ляції, де п. Ст. 
Чорній працював довгі роки, 
тепер вже на пенсії. 

їхні діти зробили другу не- 
сподівану для нас всіх: при- 
готовили чисто весільну за- 
баву з музикою і смачною 
вечерею, де запрошених 125 
родин у добрім настрою бави- 
лися до пізньої ночі. З тої на- 
годи пп. Чорнії зложили 50 
дол я рій на місцеву Цернву 
Прсч. Діви Марії ковоябудова- 
ну. і 5 доларів на журнал 
Веселка". Члени В-ва і всі 
гості бажають п. Чорніям 
всього найкращого в їх май- 
бутньому життю, на Миогал 
Літа! 

Марія Кукіз ким 

пожертви на 
адресу 

иІЧІТ ?0 У КНАШІАМ АМЕИІСАМ 
КЕШР СОАІМ1ТТЕЕ 
Р. О. Вох 1 661 
РМІвйфпіа В, Рв. 

Цей фонд буде окремо од- 
ні ні строяаннй. 

5) . Загальні ЗОорм ЗУАД 
Комітету. — Екзекутива по- 
свановнла пригадати всій ва- 
шій громаді, що Шості За- 
гальні Збори Злученого Укра- 
нського Американського До- 
помогового Комітету відбу- 
дугься а с >-боту, 27 і в неділю. 
28 вересня 1958 року в готелі 
Вела'ю - Стратфорд у Фила- 
дслфії. Точні інформації про 
ці Збори будуть п ода Лі окре- 
мо. На Збори ярибудуть пред- 
ставники уряду, допомогових 
агенцій і активні працівники 
ЗУАДКомітету з усіх стейтів. 
Повноправну участь у Збо- 
рах зможуть вяяги лише ТІ 
організації, які виповнять усі 
членські повинності. У спра- 
ві Загальних Зборів просимо 
писати на вище подану ад- 
ресу, 

6) . Звороти задовжень. — 
Екзекутива ствердила, що ба- 
гато аплікаатів зал я гас у 
ЗУАДКомітеті зі сплатою за 
кошти переселення. Це відно- 
ситься і до давніших апл і кан- 
тів, які прибули до ЗДА на 
основі ДІПі Акту і до нові- 
ших, аплікантів, які прибули 
до ЗДА ' на основі закону 
РРА- 1953. Головно ці останні 
повинні систематично спла- 
чувати свос задовження, бо 
ЗУАДК внеднвв для них по- 
зичку на оплачення кпштпі 
переселення від Міждержав- 
ного Комітету ІСР.М І мусить 
точно і систематично я тим ко 
мітетом розраховуватися. Со- 
лідність аплікантів допоможе 
ЗУАДКомІтетові 

із цього міжнародного зобо- 1 Відділ Союзу Українок в Ню 
ь'нзання і затримати довір'я іВронсвику зшитії з цього, що 
і добре українське ім'я кд| несе поміч по всіх країнах 

скнтаннн нашого н арод у. Він 

1 в ГороденцІ. Зах. Україна 
. ибув з батьками до ЧДА в 
1948 р. По скінченні середньої 
школи вступив в 1954 с. до 
Інженерського Коледжу при 
Нюйорнськону умів ер. на від- 
діл електричної інженерії, 
який саме тепер закінчив. 
З цього приводу складаймо 
м і ж на ро дній аре ні. Ню Вронсвік, К. Дьч. 

Приклад — гідний 
наслідування ! 

Початок вишкільннх табо- 
рів молоді вже близько. Бага- 
то батьків внсилас до них сво- 
їх дітей. Але с й такі родини, 
що з якихось виїмкових при- 
чин не можуть цього зробити. 
Серед таких обставин знай- 
шлося двос дітей з роя нова- 
чок Із Ню БронсВику при пла- 
стовій станиці в Елияабеті 
вн в 'я з атнсь | Од нок с правою зайнявся 63_-пЛ 
ного зобо- 1 Відділ Сою 
втя довір'я (Біюнсвику 
країнське ім'я на несе поміч іпд проводом п ні Анни Ра- 
тич і завдяки великій допомо- 
зі п -ні Дарії Гусар і всіх чле- 
нів вже пів року опікується 
мдлою. зложеиою з 10 членів 
пластовою клітиною, допома- 
гаючи морально і иатеріяльно 
до зцк}ті\- одностроїв 1 по- 
криття інших оплат включно. 
Тепер згаданий Відділ СУ 
посилає на овій рахунок дві 
новачки до вн шкільного та- 
бору в Іст Четгемі. Пому зп це 
належиться велике признан- 
ня, бо йде в своїй праці пра- 

-ІИЛЬИПЮ ДО]ЮІМЮ. 

Хто идсгупніпі ' І. л. 

НАРАДИ УКРАЩСЬКЮї 
ФІНАНСОВИХ СПІЛОК 
йому сердечні ґратуляції та 
бажасмо йому, як о дном}' із 
наймолодших інженерів, ба- 
гато успіхів в його дальшій 
життєвій каріері. 

Зозначусно при тому, що 
згаданий враз із своїми бать- 
ками та братом Маркіяком 
зараз після прибуття до ЗДА 
вступили до У НС І с під те- 
перішню пору членами 1301га 
Відділу УНС. • Викпншій лкректпр робіт- 

мичиї спілки Гаррі А. НіЛріи 
повідомляє, що впродовж 4-пх 
місяців цього року В ЦІЙ Кр.*ШІІ 
и н продуковано на 22 відсотки 
иенше чоловічих одягів в порів- 
ккнкі з тим сании часом мину- лого року, 
одягу, випродуковано 
чо сі. збільшилося. ВСТУІІЛВТК В ЧЛЕНИ 

У. Я союзу: ЗамІеть квітів и» мигнду 6-і. п. Члмшвиі С'УА 
ЛІДІЇ ПОСТОЛЮК 

іп оо дол. — іш „гЧдну Шкп.«>" в Д« 
І 10^00 дол. — ви І Служби іи>ж1 в церкві 

га. ця, Мгтро І Павла. 
Підліт ГОЮПУ УКРАЇНОК АМКШКІІ в Джерлі Гяті ;і;іМИ ТІ. І.гчтт НЯ ХііГКЛу 

6л. и. ЛІДП ПОСТОЛЮК 

1111 ЧИ[І(іТИ І 

д-,, Галина і — ~ ПОДЯКА 

З Валі Вимогу чого Господа 
аідіпшов вад нас )■ вічність 

II VIII найдорожчий чоловік і батько 

Радник ІВАН БЕЛЕЙ 

ЦІ<;ю дорогою складаймо щиру подяку Внсоко- 
і.м'подобним Отцям. Рідні, всім Його Приятелям 
Знайомим зп вислови співчуття, молитви В | 
Нехай Вам всім Всевишній надгородить. 

ДРУЖИНА і УВАГА! /ВАГА ! В суботу, дня 21-го червня 1958 р. 

в залі ЛПНКОЛН АВДІТОРІЮМ 

ЛОШ « ирентон Роул, в КЛІВЛКНДІ 
о год. ":00 вечора 

— відбудеться — 

ПОЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ 

Дост. Ярослава Стецьна 

Голови ЦК Антабольшевицького Вльоку Народів 
і колишнього Прем'єра Українського Дсржаввоі-о 
Прая.'ііння в 1ЕМ1 р. 

на тему : 

„ВИЗВОЛЬНА ВОРОТЬБА ПОНКВОЛКННХ 
НАЙДИ і ВІЛЬНИЙ СВІТ' . 
■ 

їіиі пвоіо присутністю м:і Доповіді вйЯяЦ нашу і-олідарність 
а 0о]кітьПиіо АЕН за внлволрннн її о не ті ленн»; Москиию 
иириліи. 

КОМІТКТ < ПІА УКГАШСЬКА ВІЛІ.НА АКАДКМІИ НАУК 

НАУКОВЕ ЗАСІДАННЯ 

Відділу Фіанко-хемічного та Теїнічинх Нн)К У ВАН І 
у СНІА. 

Доповідь — Доктор Ніна А. Синявська: 

..НОВІ ДАНІ ДО ПРОБЛЕМИ ОСАДЖЕННЯ КОЛЛОГДЙ1" 

Засідання и1дбудеть<л 
в ГУГОТУ. *1-го ЧЕГВНЯ ІЙМ р. — о гол. 7-16 веч., 
и буднику Українсі-кого Іж-пітзтт п АнерлиІ 
І Іст ЇВ вул. «і І ПО ПОРКУ / 

вхід вільний і / 

> Кгріпннйтво ВІДДІ-іу Український Технічний Інститут 

пплрошуі: на — 

НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ Під час конвенції Українсь- 
кого Народного Союзу в Клів- 
ленді відбулася ще одна кон- 
венція. В середу 2а-го ТрЦВН.І, 
поли делегати конвенції виї- 
хали до Українського Куль- 
турного городу, з і С р а л ас я 
мала конвенція в домі цпілкн 
Иарма СенвінГс Ко" господа- 
ря нарад, якими ниіло провп< 
див адв. івая Тарнавсьюиї, 
український фінансовий діяч 
із Клівленді'. Крім п. Волян- 
сі кого, през. Спцікн Парма 
С єни і И ге, в нарадах брав 
участь ще д-н Мнхаїї.іо Тии- 
кін, контролер Парші. 

На нарадах були заступлн 
ні оба „Тризуби ' шнкагов- 
ськиїї „Трондент Сеивінґс" 
зветупленнн директорами Пе- 
тром Пуцклом і інж. Степа- 
ном Куропвсем. В Нюарку 
стара українська ікституцуія 
теж недавно припил а назву 
.Трсиїдент Сеїівікгс", і репре- 
зентували директори Мнхшї- 
ло Бвспраб. Василь Салвбун і 
д-р Утриско. 

ФнлоделфіПську „Сеїгвінгс 
енд Лови" репрезентував д-р 
Галон. Отже разом чотири 
щадннчо-познчкові спілки, що 
мають 24 мільйони манна. 

Америки неькі українці ма- 
ють ще другий рід фінансо- 
вих інституцій, в соме Креди- 
тові Юнії - Кооперативи. З їх 
раненії говорив і" піддавав 
плини інж. Міляннч з Діт- 
ройту. Кредитові Юнії пред- 
ставляють енлу П мільйонів. 
Наради ствердили, що амери- 
канські українці мають фі- 
нансові спі>оможності . зроста- 
ти, бо тих 38 мільйонів, що 
тепер у спілках, с тільки ду- 
же налнм відсотком того, що 
ножна заощадити. Для обго- 
ворення справ, зв'язаних з 
дальшою активністю всіх нл- 
шнх фінансових установ, як 
теж співпраці між ними, рі- 
шено скликати під кінець сер- 
пик Ц. р. фінансову конферен- 
цію. Скличе і підготуй її спіл- 
ка Парна. Інж А, Міляннч 
підготує теж поле ДЛЯ спіль- 
ної наради про спільні спра- 
ви, серед Кредитових Юній. 
II рн кінці нарад господарі 
Клівленду приннмалн учас- 
ників нарад спільним обідом. 
Іван Та|інипгькіій, 
предсідннк зборів; 
Степан Курпігась, 
секретар зборів. ДІлішогя сумною вісткою з Друзями І .ІнаПоивші, 
що з ВОЛІ ВСКВНШНЬОГО 
ні;вїішла під мас навіси, бл. п. Олександра з Д 

ГІРНЯК — 10-го дня 1-го червня 1Ш року у Львові, 
проживши 7Я роки свого трудящого 
ПОМИНАЛЬНІ 1ЮГОСЛУЖКІШЯ: 
я ПАС'СКПКУ — в парафіяльній церкві гв. о. Миколах 

ЧКРВНЯ 1958 р. — о год. "Ї-Ііі рано, 
в ЦЮ ПОРКУ — в парафіяльній церкві гв. Юрія — в СУВОТУ, 21-го 
ЧКРВНЯ 1058 р. — о год. 7-ій рано. 

ЮЛІЯЛ ГІРНЯК — чоловік 
о. ЮСТИН, НИКИФОР, посип 

ВОЛОДИМИР ГІРНЯКИ - нівяірп з Ро 
ІРИНА ДОМВЧКВСЬКА — братова 
\РНСТЯ НАВРОЦЬКА — братання з 
ЛЮВА БІЛИВ — братан та з родимою Футбол НЕДІЛЯ, 22-го ЧКРВНЯ 1В58 р. Год. 3:00 по 

ГІ'ИЩЄ: 2ЕВЕ0А ОУАЬ — — Ви Пирк. Н. П. 

ФУТБОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 

п СЕРІЇ ПЛЕГТ-ОФУ ПРОФЕСШНОҐ ЛІГИ ЗДА 

ТРИЗУБ, Филаделфія — ГАКОАГ, Ню Йорн 

ЩВМ ІММІЦ ДИВІ», "РО* ЛІГИ ІВЯТ-ЛМ Мнспїиі, Дмрр. І1|ккЬ. ЛІГи II Футбол о* Щадничо-Позичкова Спілка „Тризуб" в Шикаґо, Ілл. 

КОНКУРС НА СТИПЕНДІЮ 

НА КУРСИ НА „СОЮЗШЛ" 

РКЧКНЕЦЬ до 15-го ЧКРВНЯ 1ЇІЛК р. 
УМ(»ВІГ Чллни УНСоїогіу від 1в-21 рику *«ття. огляду ип місцв п*р*6уваж- 
нн и АнернШ Яво КлнплІ. можуть няити учпгті, її кпнкургі. Нмснти 
«люті, нішнгптн течу »и тему: ..Чому украінгьш молодь ■ АмврицІ п(іи 
Кіішілі (тііііпгііт. віл укрвТнгьняї пргяіИлапІ»!.?" 

Гп-ілснтясь до; 

Тгісіепї Бауіпдк & Іоап Азз'п 

е о РЕТЕК Р V С 1 1. О 
УВАГА: її попередніх аі олопн-ннях подано неправильну адресу. 

Правильна адреса 
ЇЙ 35 — \У. 5ЬІ Спісако, III. 
в СУБОТУ, дня 28-го ЧЕРВНЯ 1958 р. 
о год. 10-ій ранку, 

п її рим [щщ н І кпицмарИ УТІ — ЯЇО Іст. 14 вул. 
в НЮ НОРКУ, 

н« якій лпчнтшлті. ДОПОВІДІ типі пп. Професори: 
О. АІ'ХШОВІІ'Ї — М АНДІ'УСЯК — М. ВС1РОВД ькии — 
О ВАГ1ІЛКВА — .1. ГАНГКН-МАРГОЛ1НА — В. ГОІ*- 

нятегтвич - с, драй» маків - к. жарс-і.кіш - я. 
зозуля ~ к. кііі ілквокнп - н. калина — п. ко- 
валів — В. ЛЕВ — Г. ЛУ ЯПОНРДП И — Р. ОСІНЧУК — 
Г. ІІКТРНЧКНКО та В ІНАНДОР. З Літервтліко - Мнстсцькот 
КлкЛу в Ню Иорку првідпмліі- 
шть. що н н ятніїшо. 20 чі'рннії 
на :шкінчрнііл ьг: ЯВНОГО ее.іонч- 
вІдбуд*тьін Прощальнії В Чцгі- 
ння Вечір при лгі-КІй мі':чщ| ти 
принагідних виступах" доб]ш- 
иільціи. Управа ЛМКлюПу :т- 
прошус иа цей Вечір всіх гноіч 
Членів І Прихильників, ооїцп- 
■ючи їм. щл переведуть його при- 
ємно І цікавії Початок о год 8 
вечора. • Увага ! ФИЛАДЕЛФІЯ і ОКРУГА ! Увага І 

ОКРУЖНІ ЗБОРИ УНСОЮЗУ 

для віхи па уш-оюлу 
фи.іадк.іфіпі'Міоі округи та сусідніх і'апошв ст. ню джккіі 

— відбудуться — 

в НЕДІЛЮ, 29-го ЧЕРВНЯ 1958 р. 

О ГОЛ. 1:30 ПО ПОЛУДНІ 

п домі ЗУАДКомітету — Яві! Н. 7-ма вул. у ФилалелфН. 

* 

просимо всіх відділових урядників 1 всіх делегатів 24-іч 
конвенції \ , нсою:іу, до млсонш участі у цих нарадах; 

На нараду запрошені» також представник ні Відділів УНСомду лі стрйтів 
Мернлемд та Делевпр. 
УВАГА! Дату ;і0ор1н я її-гч червим на їв.™ червня змінили ми л огляду па не. 
щи 22-гп червив і; Слпгиі-.іпіичіин Днтнч.н (іі-елі на СиіоиІкпІ. 

Гїл Уряд: 

Д-р В. Галпп голо ня О. Штпгрнн. - гоя раднп 

О Вашій і:екр. С. Чорночил клг. І, Одгжині-ькм* гол рили н Я Снлодатн гроші, чн познчатн — ДИВІДЕНДИ 

31% 
^| РІЧНО 

пічшонус платити. 

Урядування: 
СЕРЕДА: 7-В вечора 
СУТ.ОТА: 6-7 вечора НАНКОРИСШШК п спот кредитовій кооперативі 

„САМОПОМІЧ" в Джерзі Ситі 

8ЕЬР НЕиАНСЕ І\. С.) І ШЄКАІ. СКЕОІТ ^NIОN 
13В Еяасх 5ІГЄЄІ \епяу СІІу, N. 

Безплатне обезпечення нп життя, відповідно до висоти ощадиости. 
Піт позичках низькі відсотки і безплатне обезпечення до висоти 10,000 
дол ярі в, в разі нещастя, або неипацездптности. 

За Інфорнпцілма' кличте: 

1ЕЙ8ЕУ С1ТУ: ОЬ 6-4999 або: ОЕ 3-5348 
РА85А1С: РК 9-0227 СВОБОДА, СЕРЕДА. 18-го ЧЕРВНЯ 1958 Ч. 115. • 


II РА ЦЯ 


• • НЕІР №А!тТЕО МА 


І.Є • 

-> пошукується <- 

па „СОЮЗІВКУ" 

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ 

ПЛАТНЯ 1 ІІСЛЯ УМОВИ 
Зголошуватися листовно або телефоном: 
УККАІМДІЧ МТІОМІ. АЗіШСІАТІОМ Е8ТАТЕ Кстіюпкмні. N. V, Ті/І.: Кег1юі:кїОП 5641 Спорт .ЧОРНА НТЕДІЛП" КОНУНІВ 
УСТ „ЛЬВІВ" 

З» плечнма ..Джсрмсн Амс- 
рікснс". Що вже иід тижнів зу- 
мів запевнити тобі чемпіонат 
огаЯеькоі Ліги 1 13 гпр, 2<і пун- 
ктів, 83:3 воріт і, урн КИШНЦИ: 
УСТ Львів. Подьонія й Акрон 
Маляре змагалися - я змін- 
ний м щастям - за друге місце. 
Перемагаючи Льнііі вигдідои 
2:1 і 1:1 1 п дні 1-го червня, По- 
льоиія перер пішла остаточно 
бій за почеше знання вчіе.чем- ркогі-^кжаіл ПЕРЕПИСУВАННЯ 

ич Машямш в мовах іирнінсь- 
ній, іцглійській. польській, ні- 
мецькій ти адресування конверт 

й інших писем, 
Робота гарна шип низька. 
МАКІА С201.І « 
828 5. ІЯІп Мгесі 
^*агк 8. N. }. 

Осттпв ТАРНАВСЬКОГО 

„М О С Т И" 

80 сторін. 
Мистецьке оформлення Шма ЇІ.М. 
Замовляти можна у Бнданяцтві 

"ЗУОВООА- 
Р 0. Вож 348, іегкї Сіїу 3. N. 1 ЩАДІТЬ У ДЕПШП ГПОСШі 

КУ П У ИТИ І'ВОІ ПОІ1ДІІ 
ЧЕРЕЗ пептол < КИВШГС! 

ні у с. 8- 8ауї>'0 воіпж ВАКАЦІЇ ВАКАЦІЇ 

До вннаГоіу кімнат без 
харчування, з угіма 
удогіїневнями. 

КУПІЛЬ ЛОДКУ ВАННИ 
ЛОВЛЯ РИБ. 
Власне харчування. 

». РОЦ4У . 
Р0М0 ЕШ)Ї\ N. V. 
Теї Рог! Іегт 3-7506 
МГ Т«І : ЗТ 4-6374 \ КРАЙОВА ТАБОРОВА КОМІСІЯ 
Крайової Пластової Старшини в ЗДА 

пиві лом ля і що в літніх місяцях 185* року 
відбудеться 

ПЛАСТОВІ ТАБОРИ 
В критичній оцінні тих зма- 
гань треба стперлнтч. що 
..Львовянн" з я л е м онгтрувялн 
тіш ралим виїмково слабу гру. 
Імовірно внаслідок нервово™ 
иплняттят й відчуття ІІІДПОВІ- 
ддльноетн. осо його висока став- 
і:а змагань ставляли на наших 
змвгунів. Розчарована хаотич- 
кою * грою публіки надаремно 
загрінала українську команду 
до боротьби, комбінацій й ТЯГУ Комуністична диктатура не змінилася, — 
твердить адмірал Стравс 

Лое Анджелос, — Каліфор- 1 мі рал Страви сказав, що' ко- 
ні л. — Голова Комісії Атом о- мунізм після війни здобув в 

вої Енергії, який ЗО червня' 6,1 гпть ° х иових . іржава* 

ии.:нв і тепер хотів он підбн- 
я.'іпііім свої: становище, ад- • т 

донина* ^ малтіицс, і. ( нов( К р шш , П р н ДОПОМОЗІ 

мірил Лук Л. Стравс заявив .дміненої філософії насилля, 
у промові яв закінчення бо комуністи говорять про 
шкі іі.ного року і) Універснте- 1 мир ;. ситі, який можна 0 
ті Південної Каліфорнії, що ) осягнути тільки тоді, коли б 
\я 1 ^ршенстіи Г о™йдм ; ^ вільний с"'т "С сміє повірити вільний світ підкорився йому- 
" п ге, що ..нібито основні змі-|нктичнін диктатурі. Та віль- 
нії настали в психології кожний світ мусить іти іншим 
муністнчної днктптурн", і то- шляхом до миру — це зна- 
пробні чнть шляхом сили, — казав на вороти, асі почини змагунш 
..Львова" нівечила нервозність 
І зневіра. Польовій вивші.;, 
командою Із гкльніщнми нерва- 
ми та внесли в гру більшу до- 
лу лнилвттп й волі перемоги 
Крім здобуття ні це - чемпіонату 
вдався їм ще й реванш за бо- 
лісну прогру 0:8 Із Львовом " 
дні ЗО березня ц. р. 
УСТ „ЛЬВІВ" — ШЕНФІЛД 

Л ІТ ..Львів" — Шгііфілд" Нші 
4 : І (3:1) Лжгрмгн Амсрікеиг 

По льоні» 

УСТ „Львів" 

Акром Мадяре 

МгкефІ.тд 

Шенфі.тл 

Гішпітм 

Саксонія ЛІГИ ка рік 1957 - 58 виріши 
УСТ Львів після зіівзятоі й нер- 
вові гри у свою користь, здо- 
буваючи тою перемогою тре~ ґ 
місце Цнферннй нислїд не ВІД- 
зеркалюг. відношення сил, коли 
влити до уваги, що двоє воріт 
.> держано 'із карного копу з 
треті були самовбивчі. Львова - 
ніі виступили без Велика, Днтчі- 
иа, Олснчукв, Лнчкя й Петрюш. 
стрільцями воріт булн:_ Прч- 
іаіяк. Кппустяпськин, Клек і 
в Купчвк. 

М: 1 жпріт 
441ЇЯ 

31 ла 
гг : зо 

11:71 
6:61 „Королем стрільї 
, Львів", етап Богдан Гу. 
добі-н Н воріт. За ним сліду- 
ють: Юрій Капестянський і 14 гор. 


•>ї: 2 тичок, 


14 


її: « 


14 


19: В 


14 


19: В 


14 


І4П1Я 


14 


40:1» 


14 


4:24 


14 

в УСТ» 


ї;26 в УСТ» 

:рин. що 

* " Іл >. ! вже в ви Гунгарія не уст>-іь<' 
28.МІВ хвилині рунгпрія 
нріівадіггь 1 ;0. В короткім час: 
Василь Клеї: і Інвн Прншляк по Л ^ ЯГ1 . И еччк Юрчаа;, лдобува' 
Я М Пстрнна П Г> Купч» к по 3. С Крячсць 2. М Фльореспу й В 
" по 1. 

М С 1. Пластова Оселя » еайт снатнам, N. V. 

■ часі від Я-го ЧКІ'ВНИ до : 1 !»...« р. 

для НОВАЧОК І ЮНАЧОК: 

■ чач від 36-і « ЛИПНЯ до 23-го СКРІПНІ 105Я р. 

для НОВАКІВ І ЮНАКІВ, 

ТАБОРОВА ОІІЛлТЛ: 5 68 00 і 5 4 00 адмін. оплата. Для 
двог або більше дітей :і одної родини по 5 60 (я> і однора- 
зово 5 1 00 адмін оплата тя кожнього. 

Зго.юшепвя пЕ>иймас: 

"РЬА5Т '. Іпс. — 140 Лесопо Аус. -- Меи УогК З, N. V. 

2. „НОВИЙ СОКІЛ" «ля ВУРРАШ, N. У. 

в часі від 30-го ЧЕРПНИ до ЇВ-го ЛІПШІЇ І9.ЇЙ р. 

пл тоборн для Новачок, новаків, юначок, юнаків. 

ТАБОРОВА ОПЛАТА. <і,о5.ло і 5 2.00 асекурашв. 

Зго .то шепни приймає: 
Мг. О. Всгсшускуі - 402 5*ес1 Аус. - ВііНзіо 11. N. V. 

3. „ДІбрОВа" ОЕТКОІТ. Місії. 

■ часі від (9-го ЧКРВНЯ до 19-іп ЛІПЛІЯ 1058 р. 

пл табори ял я НОВАЧПК І ЮНАЧОК: 
в ча<1 від 1В-™ .III І НІН до Г»-ги СКІ'ПНН 1058 р. 

-пл. табори для НОВАКІВ І ЮНАКІВ. 

ТАБОРОВА ОПЛАТА: 5 15.00 ла один тиждень. 
Згол< чи єн ля лрл й мл г 

Мг- Котая ТаїапіЬц' — 2992 СоочКол 51. - ОеітоіІ 12, Ліісл. 

4. Пластовий табір * "ісц. макюн, \уі 5 с. 

в часі від ЇЯ-го <І>.|-ВН]І до І «1-го .111 ПІНІ 1 958 р. 

дтя НОВАЧОК. НОВАКІВ І ЮНАЧОК: 
В часі ВІД 3-ій СКІ'ШШ до 24- їй (КРИЦЯ І В.1В 
для ЮНАКІВ. 
ТАБОРОВА ОПЛАТА - 555 00. 

Зго.'іоліення приймає. ; 
Мг. Иоотал Вигапо« !,Ьуі - 2644 №аІЮп 51., Спісаео 22. III. 

5. „БобрІВКа" біля НАКТРОШ, Сопп. 

я часі від іВ-го ЧІЛ'ВШІ до 21-го ЛИПНЯ 1ВІЙ р. 
ХТЯ НОВАЧОК, НОВАКІВ. ЮНАЧОК І ЮНАКІВ 

і Останній тиждень відгючннкопні! > 
ТАБОРОВА ОПЛАТА І 5 15 ПО за тиждень, за двоє дітей 
з одно: родини 5 25.00. за тро* 5 35.00: 
в часі від 21-14, Л ш 28-го ЧКІ'ВНИ ІЙ.%8 р. 
вишкільннй табір для (ТАІ'ІНИХ Н.ІАСТУНОК. 
ТАБОРОВА ОПЛАТА 5 15,00 

:іі ,).и>шення приймає: 
Мг. М. Сісг«!П?.куі - 945 Вгоа<І 51. — НвгІГоґо в. Сопп. 

Пл. сен. ОЛКГ ШІК^КП. 
ГаМН К райониі Таборової Комісії перші ворігтн і перша половина 
л внеліяоміл Вдрупйполовиїи 
грн ГЧчіГіїрія нннорнстовуе за- 
мішання піл воротами Січн 
стан 1:2. для ГииГі-рч. Гри пі' 
^іч »1ІП4ГЛТ — ГУНГАРІЯ гщвзята. яле чиста Відтак Чн- 
СІЧ ьліі.»а».г.і їжовнч стріляв одннадцятку ■ 

З і підносить вислід 2:2 

Товариські змагання які під- ' ^^^^^Х 

бУТИСЛ ДНЯ 8 ЧерВНЛ 3 Гуита- , ТІ МПОЧ. "* '» V ~__ р'іпні 

оулися дно = Ппонсиік 1 щастя слрняс для Січн. І іриї 

Із добрий і рішучий, 
сильюшим складом, підсилена | Склад ^ Г™» Панкевлч 
■шагунпмн УСК Ню Порк та і Олянець Бояківськнії. '"•н • 
дай Вже сам початок гря Юрчак Л ^.'"™ 1П ^' ^ 
починається гарними комбіиа- тенко Лти". Інжоввч ... 
ціяни Січи, але сильна та доб- 1 ценко, Наливайко. з внелілом 

Січ тим разом внет.утін.та ВСЯЧИНА ІІК МІГ СКІНЧИТИ СКРКД- 
НЬОІ ШКОЛИ 1 ЗАРОЬМЯС 
18.000 ДОЛЯ РІВ 

Минулого року 17-річнни 
Джая Грейвс із Луісвіллу, 
Кситокі. не міг закінчити се- 
редньої школи з повним успі- 
хом, бо пропустив був забага- 
то годин із хемії. Вік ПІШОВ 
на агента, який продавав ен- 
циклопедію. Впродовж не ці- 
лого року він став асистентом 
віце - президента корпорації 
П. Ф. Коиіср енд Сон, і ного 
річний заробіток виносив У 
минулому році 20.000 доларів 
' : пег^сд зіш.тачсннлм подат- 
ків). Пого батько, декан шко- 
ли для релігійного внховплн.ч 
при баптистському семінарі 
д-р А.ілсн В. Ґрсйвс. назвав 
свого енна „індивід уалістом". 
Молодий Г'ренс сказав, що він 
три рази більше заробив в од- 
ному році, н іж його вчений 
мас три докто- 
хотів показати своїм 
колегам із середньої ніколи, 
що можна жити, не здобувши 
диплому закінчення середньої 
школи. А батько таки намов- 
ляє енна, щоб закінчив при- 
наймні „гайскул"... 

КАЖУТЬ ПОМУ ВЧИТИСЯ 
13 НИМ ТАК» НАПИСАНИХ 
ПІДРУЧНИКІВ 

1-р Отто Міс не р мас мало- му треба б гірші: 

експльозії а тонової зброї. Ад- ! Стравс. Законопроект про Аляску здобуває 
прихильність сенаторів 

Вашингтон. — В столиці пе. сподіваються, що Аляска ста- ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС ЧЕСГКР. П«. — Т-во їм. Т. 
Шевченка.. Відд. 168, повідом- 
ляє всіх своїх членів Що Півріч- 
ні збори відбу діться в п'ятни- 
цю. 20-го червня 1058 р,. точно 
о гол 8-ій яеч,, в Громадському 
Домі. Просимо прибути, делега- 
ти здадуть звіт Із Конвенції У- 
НСоюзу. Секретар роздасть дн- 
яідендн, - . В. Новак,' ескр. 

і І Кі ВРГГКІШ, Коїш. Мі- 
сячні збори Б*ва св. Петра І 
Павла. Відд. 254. відбудуться у 
п'ятницю. 20-го червня 1958 р , 
в Укр Горож. КлгобІ прн Спрінґ 
вул., о гол. 7:30 веч. Проситься 
всіх членів прибути. Буде зніт 
Із Конвенції УН Союзу та буде 
мо обговорювати справу Орапь- 
кого Пікніку. ■ М. Наіяко, 
яредс; А. Трояк, кас; В. Ром а- реаажас думка, що на цій се- 
сії КонГ[№су буде ухваленії» 
законопроект про надання 
прав стен ту Алясці, бо щораз 
то більше сенаторів прихиль- 
но ставиться до цісї спраги. 
Законопроект про Аляску буй 
ухвалений Палатою Реп резен - 
тактів ще 28 травня ц.р. біль- 
шістю 208 до 166 голосів. Спо- 
чатку дуиили. що Сенат знову 
не ухвалить того законопро- 
екту, лк це було вже давніше, 
л.-іе в останніх двох тижнях 
настрої сенаторів змінилися і не 49-им стсіїтом ЗДА, І під 
іірнсмці мусітиміть продуку- 
вати нові пряпорп ЗДА, на 
пкнх буде по 49 зірок. Сенатор 
Лнндок Б. Джансон заявив, 
що в Сенаті с важливі законо- 
проект, між ними і заноно- 
піюскт про Аляску. Дехто га- 
дці:, що знову може виникну- 
ти пропозиція про об'єднання 
:;я конопроекту про Аляску і 
Гяваї, а тоді могли б виринути 
нові труднощі, бо погіршили- 
ся б вигляди на ухвалення за- 
конопроекту про надай н я 
прав стейту Алясці, . Слабі вигляди на ухвалення закону про 
поліпшення соціального забезпечення 

Вашингтон. — Голова Комі 
сії Способів і , Засобів в Па важні-: іювідомлгсішя 

Так само, як ми висилали ХАРЧОВІ ПАЧКИ 
ВЗПМІ — також іїудомо слати в ЛІТНІЙ ЧАС, 
з тим самим забезпеченням і учовннамн. 
Смалець і масло внен.т.чтпмено в коисервовмх пушках, 1 без 

:і:алного клопоту. І0 фт. емальмо 5 21.40 


20 фт. масла 


5 2Й.30 


ЇО фт. цукру $ 1 1.30 


20 фт. рижу ... 


Я 4.50 


3 метри НЯЙЛ1ПШІРГО ВОВНЯНОГО 


Чоловічі й жіноч 


1 ручні 


матеріялу па чплонічий 


годинники 17 к 
костюм $ І9..-ИТ 


$ 29.ЯО 

МАСНО БАГАТО ВІЛЬШК ІНШИХ НАПЛГГШШХ 
ТОВАРІВ МО НАШІНЖЧИХ ШНАХ. 

ПИШІТЬ ІГГН-р вп ІІЦТП.ТИГН. — 

Також виготов.- іи мо вчім иереїлдо») документи і резервації 
в* кожний персі ід. ,т- Гої саі іс. до ножної країни у світі. 
За безплатними інформіїїпимн пишіть до: 

АПАІМТІС ТВАУЕІ ВиВІАІІ 

1824 \Усз« СМіса К (т Ауспие СНІСАСО 22, III. 

її і. ЕУ 4-522» що не 80 років і персбувас ка 
емеритурі. Колись бу9 він де- 
каном ' музич, факультету в 
Кензвському університеті і 
засновником Стойтового му- 
зичного каледжу в Мілвокі. 
Він живе в Коннерсвіллі, Ін- 
ЛІлка. Де бракувало вчителя 
музики в народній школі. 
Старенький педагог хотів до- 
помогти І зголосився на вчи- 
теля музики, але йому відмо- 
вили, бо пік не мас формаль- 
ного диплому на вчителя му- 
зики в публічній школі. ..Це 
було б глупством. казав_ д-р 
Міснср. коли б я записувався 
до університет?- і тим вчнвел 
з тих книжок, які я колись 
написав, щоб здобути дозвіл 
навчати музики в народній 
школі". 

ЯК ВОНО БУДЕ В 2,000 
РОЦІ? 

Об'єднані головні контран- 
торн Америки будують дім 
д-ля свосї головної управи у 
Вашингтоні. Вони попросили 
8 редакторів архітектури, ін- 
женерських і будівельних ма- 
газинів. Оіоб списплн свої пе- 
редбачення про те, яке буде 
життя в 2.000-му році. Отже в 
тих передбаченнях, вмурова- 
них в підвалі будинку, редак- 
тори ворожать таке: автостра- 
ди будуть всюди двоповерхові. 
Міські вулиці будуть прнзна- лг.ті Репрезентантів конгрес- 
мен Вілбур Міллс 16-го ЧСрЗ- 
ня відкрив переслухання в 
справі поширення іі поліп- 
шення закону про соціяльне 
забезпечення, але одночасно 
натякнув. Що немас виглядів 
на те, щоб цього року Конгрес 
ухвалив предложенпп законо- 
проект. Перший зізнавяв сек- 
ретар добродінностн Маріон Б. 
Фолсом. лкнії в дійсності! під- 
тримав конгресмена Міллса. 
кажучи, що всякі пропозиції 
на поважніші зміни в законо- мільлонів забезпечених та 
збільшити найвищу платню з 
теперішніх 4,200 до 4,300 до- 
ларів для тих осіб, які мусять 
належати до соцілльного за- 
безпечення. Згідно з заявою 
конгресмена Міллса Комісія 
«ас. два тижні на переводжу- 
пання переслухань в справі 
поширення соціяльиого забез- 
печення. Секретар Фолсом за- 
явив, що кожна збільшення 
старечих пенсій мусить одно- 
часно спричиниш і збільшен 
ня вкладок від працедавців 
иптрудненкх, бо фонд соціяль 
ного забезпечення мусить бу 
ти зорганізований на базі са щюг.кті про соціяльне забез- мови ста чзльностН' Фолсом 
печення мусілн б бути докла- пропонував відкласти всякі 
дно персегудіовані, а на це зміни в законі про соціяльне 
цього року вже не инстачи- забезпечення, поки Перша 
ло б часу. Але секретар добро- Дпрялчя Рада в Справах Со- 
дійности заявив, що уряд буде | цілльного Забезпечення не 
підтримувати всі ті запропо- ; опублікує своїх студій, а цс 
новині зміни, які плянують має статися до 31-го грудня 
поліпшити закон длл яких Ь : цього року. 

Американці мусять приготовитися до 
більших жертв в холодній війні 
48 Е. 7ІП 8»- 
Неш Уогк Сп» ТЙ. : 0Р 3-355И 
„КАРПАТСЬКА УКРАЇНА" розшуки . ІВАСЯ БОПЧУКА. 
родом з Королівки, поп. Товмач, 
який мав 6н жити у Трентоні, 
Нк> Джер?! - пошукує його 
рідний брат Можеш сміло 
писати до. дому, або по 6лия:чІ 
іиформцціі дзвонити до 
ЯМФ0Ї 
5Тел№піоп 7-8517 НЮ ПОРК, Н. її. - „Верхо- 
пннпч. Відд. 184. повідомляє 
своїх членів, що в часі вакацій 
(Липень серпеньї не буде Мі- 
сячних зборів відділу. Останні 
Зборк перед вакаціями відбу- 
дуться в суботу. 2 1-го червня 
1858 р.. в домівці прн 423 Схід 
9 -та вул в Млигеттені. о гол. 
3:30 во пол- Просяться всіх чле- 
нів прибути, щоб вислухати зві- 
ту делегата із Конвенції УН Со- 
юзу, нвлатнтн вкладки та під- 
няти дивіденду. — Управа- 

ФН.ІАЛЬЛФІЯ. Па — Т-во 
ім. І. Франка. Відд. 83, поиїлом- 
лвє своїх членів, ' Що Місячні 
збори відбудуться в суботу, 2*1 
червня 1058 р. о гол. 5:30 по 
пол., в Домі Т-ва Укр. Горожан 
під ч. 847 Н. Френклін. Просить- 
ся членів прибути на ці збори, 
на яких делегати зложать звіт 
із Конвенції УНСоюзу. Довгую- 
чин членам пригадується ви- 
рівняти свої вкладки. — С. Чор- ЛСТОРІЯ. .1. Ай. Піврічні 
збори Б-вн св, о Мнколвп, Від. 
5, відбудуться р суботу. 21-го 
червня 1958 р-. о год- Т-ІЙ веч,. в 
залі укр. кат. церкви Чесного 
Хреста ■ 37-09 - -31« Аус Про- 
ситься всіх членів І членкииь 
прибути на збори, бо делегати 
здадуть лніт із Конвенції УН- 
Союзу. Також кожний член 
одержить че-ка-ливіленду. Про- 
ситься прквести зі собою кан- 
дидатів на нових членів 5' Н Со- 
юзу. — І. Сидор, предс: А. 
Клнмпшпи. кас.; П. Барвнч. 
секр. ш Г.іушин ношену є 
енна ІВАНА ГЛУЩНКА, 
який виїхав на працю до Німеч- 
чини з сели Корчева. поа. Рава 
Руська- Прошу, хто знав би про 
нього, або його самого — зголо- 
ситися на адресу: 

435 Мані 5С РвІелиніГМ. У, Ч5А 
Заграй н<ш) часописи прошу 
передрукувати. „Листопад* для чоловічого хору з 

СОДЬОМ І фпртеп. 

Р. Купчжяськог*, 

о. " і*, о. біціят. -5 V 0 В О О А- СИВЕ волосся НЮ ПОРК. Н. П. Місячні 
збори 117 Відд. ..Запорозької Сі- 
чі'' ні дбу діться в суботу, 2 1-го 
червня 1958 р.. о год. 8-ій веч., 
я лом і и ці прн 33 Іст 7-ма вул.. 
2-ий пов. а Ню Порку. Прнлв- 
ність усіх членів обов'язкова. - 
С. Кучма, предс; В. 
секр- Ксмбрідж, Магс. — Секре- 
тар оборони Ніл Г. МекЕл[юіі 
промовляв ин закінч с нні 
шкільного року в Гарвардсь- 
кому університпті і заявив. чені тільки для пішаків, доми 
П фабрики черпатимуть елек- 
ттшчиу енергію з сонця; за- 
мість хмародерів будуть бу- 
дувати широкі меш кальні 
дони а великими дворами. В 
2, 000-му році тидобудуть ті 
передбачення, які замурував 
віне - президент Рнчард М. 
Ніксон, і тоді можна буде до- 
ба ч нта^к і Л4^іщ_в^ них_п) іавдн 

У „СОЮЗІВКА" 

Оселя Уираїнсьного Народного Союзу в Нергонксон, Н. Й. 

-> ПРИЙМАЄ ВПИСИ: <- 

1. ДГГКП у віці від 1 до 11 років ва Дитячу Огслю, 

яка триватиме 

для хлопців ви 2Й червня до 2(і. липня 
для дівчат ві д 27 липня до 24 серпня 

2. МОЛОДІ у віці від 16 до 21 року а ІЛІТТЯ 

НА КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА, 

що тривати м уть від 4 до ЗО серпня. 

Зголошуватись на адресу: 

ІЖКАІКМ ШАТК^ЛІ. А5$0СІАТН™ Е5ТАТЕ 
Теї. КегНопкїоп 5641 КегНопкіЮп, N. V. що американці мусять бути 
приготовані па те. що в .,хо- 

юдній війні" треба буде скла- 
іатн більше жертв. Коли СС- 
СР і надалі буде поширювати 

поні вос;нну продукцію і не 
іблтиме про збільшення нон- 
■умпціїінпх товарів, то ЗДА 
■іусітимуть вживати ..дрпетнч- 
чнх засобів" і вести „більше 

па Іранське життя", ніж це 
тісться тепер. Тепер СССР 
•іроду кус 40 відсотків ТІЄЇ П]НУ 
гукції, яка с в ЗДА. в 1962 
юці СССР бі де прод;-кувати 
10 відсотків американської 
продукції. Але в СССР менше 
тк половина всієї продукції 
"іде на потреби цивільного на- 
селення, а в цін країні длл 

Шкільного населення проду- 
кується аж дві треті всієї Про- 
тукції. 
• Генерал лет.упс-пщ Гу мбі-рти 
їсться до .чізій був кап лила том 
« Я В . 1ИЦЯ на президента Порту- 
галії І під час недавній виборів 
гостро атяк>-вав 30-річннй ре- 
жнм прем'єра . диктятора Ан- 
тонів де Олівейра Салязара. 
прогряишн ввборн, вже ве був 
цопущеинй на свою попередню 
посаду директора цивільного 
летуяетва. а- часописи за- 
повіли, що його поставлять 
перед воєнний суд за пор.ітлен- 
ня кодексу про чесноти порту- 
гальських гпірітін Геп. Лель- 
Гало завиляв, що коли б його 
ннбралн президентом, то його 
першим ділом було б днміеіону- 
ватн прем'єри Свлпзара. ПЛКЛНФІЛД. II Дж. — Від 

372. їм. І. Франка, повідомляє 
своїх членів, що Місячні збори 
відбудуться в суботу, 21-го 
червня 1958, р.. о год. 8-ій нсч., 
в домі Лонншнного при 922 \\". 
5пд ЙІ. Проситься всіх членів 
прибути численно, з огляду на 
лніт делегата Із Конвенції УН- 
Союзу. Проситься також вирів- 
няти свої залеглі вкладки. — 
Ю. Лон в шин, рек. секр. ГРИГОРІЯ РИГАПЛО, 
Т-ва „Кліоб Поступовий", Від, 
70 УНСоюзу в Джерзі Ситі, 
помер іі.і 74-му [ніці жнття. в 
дні 22-го травня 1958 р. в 
ггаакІІв 5 Ч ваге, N V. Покій- 
ний ПОХОДИВ зі с. Сільце, пов. 
ПІЛ гайні. За*. Україна. Поли- 
шив у смутку дружину. 4 си- 
нів, 2 доньки тп 4 внуків. По- 
хорон відбувся 26-го травня 
19Л8 р. з нот. заведення до 
української церкви св. Мпхв- 
іла. а опісля на нвинтар 
СгсслМсІо' Сетеїегу. Нстр 
ліеао. N. V. — В. Н. П: 

II. Кости, секр. 

П(К НФ ЗАВАВЧУК. допго-їіт- 
вій член, як також бувший 
лргдеідинк Т-вв „Зоря", Відд. 
69 5'НСоіозу в Ню Порку. 
упокоївся дня 23»го ттщвня 
1958 р.. по довгій І тяжкій не- 
дузі, па 66 році життя. Покій- 
ний походив з н. Скя-іят. Зах. 
5'криїна. Пп.тншчв .у ве.тмочу 
гм)-гку дружину Марію 2 
Доньки Вікторио І Аину. енна 
Стгфаиа, ї зятів, невістку, і 
внуків. Яра та. сестру та ближ- 
чу І дальшу ролику. Похорон 
відбувся 2в-го травня 19.18 р., 
л укрнїнрької кат. церкви св. 
Юрія. — В. П. II ! 

Управа 

ш ТАГЗАН, ч. 4077. Чи щось иове Залл-.мує? НАВІТЬ НАЙБІЛЬШЕ ХВОРІ 

НЕ ПОВИННІ 

ТРАТИТИ НАДІЇ 

ВСЕ ХТОСЬ НАН.ІКТІ.І И. ІШ> ВАМ ПОМОЖЕ. 

МОЯ ЦІЛЬ ПОМАГАТИ ХВОГИМ 

ВЩЗИСКАТЙ свос з;іоров я 

ПРИРОДНИМ СПОСОБОМ 
( 1 ІРИРОЛНІ 11*1 МКТОЛОЮ і , 
Го.іющ прийнять 
ШОДгЛПІО вії Н ій рано до 7-ої вечора. 

В неділі і иінтм 1; і ""Переднім лголошенняц. 
1 е| ■ 
МПсКсІІ 2-0773 ВПОАО їТКК/СТ 
.V Е II' А К К. Ш. УОШб С*$ВУ РАІ.Є0 Д£ ГНЕ 

РібийГЕ ІТ ТНАТ РАЧН 6Н1Р 
хіивТ ЕїРьСРЕР ЬМ ТНЕ АІЙ — * . І АГЕЙ, Тмс ТА'О ТНЕ УЙОгУв МАМ'б САМР. 

* и^сьє то\\ — уоо'ве дікв/* не ексі-аі^ер. *ви^е. г 

— ТА<Е$ АлОЄЕ ТНА\ А Р^АNЕ СвА&Н ТО <0Д- Потім обидва ввііішлн до 
табору молодої люлі піп. — 
Дядьку Томе... ви живете! 
— крикнув Він. — Оч Джіме... Воно треба більше 
як капстрофв з літаком, щоо 
вбііти твого старого дядька! 

ЛНИКАС І 
Тепер можна 
нпй препарат, який, наче 1 
но, зміняє сиае волосся до дав- 
нього темного кольору. Вжива- 
ти щоденно а а короткий чає, 
чудесно зміняє сиве ^ ВОЛОССЯ 

Уживаючи цей чудодійний пре- 
парат, вк не потребу сте 
з сианм волоссям „внп 
старо" та позбуваєтесь всіх і 
потіє фарбування, 
пілкає. Це справді надзвичай- 
ний препарат Він називається 

Ви можете випробувати його б#л 
жадного риску, висилаюча ДВІ 
відтинок до 
Тгувап Со., Иері 95, 
РсекзкіІІ, N, V. 
Вони акоілють Вам дві 18.00 
пляшки, за які Ви заплатите 
поштареві прн достав! тільки 
»-00 І це ще ке все. Якщо В«, 
по зужигтІ цілої пляшки, ве бу- 
ли б вдоволені з анелід) в, Вя 
можете повернути другу 
ку для повного звороту. 
І Напишіть точко друком 
ім'я 1 адресу на другім боці ао- 
аертк. а капевио о дер 

МІГШІМ без опізвеии 
- НЕ ТРЕБА ДОВГО 
ЧЕКАТИ ! 

ЗАЖИЛТК ЩЕ СЬОГОДНІ 
ЗІЛЛЯ д-ра П. МІЛЛ ЕРА. а ХВОРІ 
НЕТММЕ 
Зілля Це не вариться, ані 
> звпар)о«ться. в вжліимпь- 
ея Його н природнім виді так, 
як є у паЧці. Тим то воно та- 
ке помічне й корисне. 

Всі, щ.9 -хворіють ка непу 
гу шлунка, як кваси шлунка, 
Гази, запір, нестравність, від- 
бивавші, завороти голоан 
біль у крижах, короткий від- 
дих, жіночі недомагання, гг 
мороідн, ревматичні болі й Ін- 
ші недомагав ни. повинні ще 
сьогодні зажити зілля Д-ра 
МІЛЛ ЕРА. п. я.: 

). М. Ь. НегЬ СопірошкІ # б" 
, вже завтра вочуг.тссь кра- 
ще. Зілля не повинно наш- 
лятися, як перша поміч, у 
кожній іаті. 

Ціна одної пачхн. врпз Із 
пооттовою персенлкою 5 6,85. 
Якщо бажаєте зробити сво 
йому приятелеві вартісний 
ДАРУНОК, тоді дві пачки, 
тільки $ 10.00 з пересилкою 
Висилаємо також няліе зіл, 
і до всіх країн ЕВРОПИ 
Пишіть зараз. лол\-чаючи 
чек. або Мопсу Огисг. на 
адресу; 

ТНЕ МІІХЕВ СО., ІПС 

1>рі. 41, 790 Вгоасі 81гееі 
МЕЛУАКК, N. І. Молодки Кєйсї збліл. коли 
ста|)шніі продовжував. — Ще 
Гі досі не можу собі уявити . . . 
То і! літак правильно експльо- 
дувал в повітрі . , . • ойі ос тноеє 

ТНІМ 66/ 6 АЇР 0ІАЛ у 
МАЄТНУ, *ибТЕЬІ, 

имсьн т<РМ/ рір 
©свіииА-ї* — Одна з тих справ, — ка- 
зав швидко Джім. - Слухай- 
те, дядьку Томе, чи ви коли- 
небудь полювали на горилюї .уіп'уШуІиуп 

иКНАІНІАН 
РиНЕНАІ ОІРЕСТОК8 

А1Н С0МРІТКЖЕВ 
Обслуга Щира 1 

ОПГ *ЄГ¥ІСС!І Аге 

Алу*Ьете т Н«« Іелег 
801 «РКШОПЕШ АУЕНив 
ЮУІМОТОМ, N. І. 
МЕШАРК, N. 1. 
Е5»ед 5- 5555 Петро ЯРЕМА 

УКР. - ШНТКБНИК 

Яаімааткя воюрешип 
в ВИОНХ, ВПООКЬУМ, МЕ1А 1 

УОЮС І ОКОЛИЦЯХ. 
Контрольоаааа температтт». 
Мод єре* шипи де Реіег іагета 

129 ЕА5Т 7Іп 5ТНЕЕТ 
НЕЇ* У0КК, N. ї. 
Теї.; Окспа/Й 4-2568